Fril­le­sås Fri­ends­hip

Göteborgs-Posten - - NYHETER - MAR­TI­NA LIL­JE­DAHL

Upp­stod 2012 som en motre­ak­tion mot flyg­blad som Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Kungs­bac­ka de­la­de ut i Fril­le­sås i pro­test mot pla­ner­na på ett bo­en­de för en­sam­kom­man­de asyl­sö­kan­de barn. TVILLINGPA­RET kom­mer från Fril­le­sås och har va­rit med och star­tat den an­ti­ra­sis­tis­ka för­e­ning­en Fril­le­sås Fri­ends­hip som fo­ku­se­rar på al­la män­ni­skors li­ka vär­de och vär­det av sam­man­håll­ning. För­e­ning­en har an­ord­nat oli­ka ma­ni­fes­ta­tio­ner och ak­ti­vi­te­ter som ex­em­pel­vis ge­men­samt bull­bak på Ka­nel­bul­lens dag och Till­sam­man­s­mar­schen ti­di­ga­re i år.

– Per­so­ner från bå­de rö­da, grö­na och blå par­ti­er gick ihop med fle­ra hund­ra Kungs­bac­ka­bor för en ge­men­sam sak, sä­ger Ke­vin Bro­berg. FöR­E­NING­EN HAR OCK­Så sett till att fritidsgår­den i Fril­le­sås hål­ler öp­pet varan­nan fre­dag, bör­jat sam­ord­na natt­vand­ring­en på or­ten och va­rit ute och pra­tat i sko­lor. Amanda sä­ger att det gäl­ler att bör­ja ti­digt med att spri­da kun­skap om al­la män­ni­skors li­ka vär­de.

– Jag är jättestolt över det gen­svar vi fått. Ung­do­mars för­äld­rar stäl­ler upp på fritidsgår­den och fö­re­tag har spons­rat vårt na­tio­nal­dags­fi­ran­de. He­la byg­den har stått upp, sä­ger Amanda Bro­berg.

Fril­le­sås Fri­ends­hip bil­da­des som en motre­ak­tion till att SD Kungs­bac­ka spred flyg­blad på or­ten när ett flyk­ting­bo­en­de för en­sam­kom­man­de barn skul­le öpp­na.

– De skrev att bil­brän­der­na, vil­lain­brot­ten och våld­täk­ter­na skul­le öka om bo­en­det öpp­na­de. Jag re­a­ge­ra­de väl­digt starkt på det. Jag kän­de mig kränkt. Vi ha­de gans­ka snart ett mö­te med kyr­kan och bap­tist­kyr­kan och så de­la­de vi ut eg­na flyg­blad med ett kort bud­skap: Vi står för sam­man­håll­ning. KE­VIN BRO­BERGS en­ga­ge­mang är även knu­tet till att han sett vän­ner och be­kan­ta bli il­la be­hand­la­de, men ock­så till hans sto­ra fot­bolls­in­tres­se.

– Jag såg en do­ku­men­tär för någ­ra år se­dan som blev en ögo­n­öpp­na­re. Den hand­la­de om Pre­mi­er Le­a­gue-spe­la­re som var nä­ra att ge upp kar­riä­ren in­nan de bli­vit proffs på grund av ra­sism, och fle­ra av dem var mi­na fa­vo­rit­spe­la­re i Man­ches­ter Uni­ted. Jag in­såg då vad den kan för­stö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.