Bo Johansson, 81 år pen­sio­när, Va­sas­tan/ An­ne­dal

Göteborgs-Posten - - VECKAN SOM GICK -

– Att få vak­na frisk och kän­na sig i form är det vik­ti­gas­te. Jag spe­lar ten­nis ett par da­gar i veckan och gil­lar ock­så att hop­pa upp på cy­keln och tram­pa på ut­åt Lång­e­drag. 2. Bel­le epo­que på ho­tel Pi­gal­le Med in­red­ning in­spi­re­rad från det ti­di­ga 1900-ta­lets Pa­ris de­ka­dans och sen­su­a­lism slog ho­tel Pi­gal­le i Pa­la­ce­hu­set upp por­tar­na i veckan. De 38 rum­men är in­di­vi­du­ellt in­red­da. Re­stau­rang­en är ock­så klar. 3. Cor­tègen 2014 Var med på lis­tan över mest sed­da gptv-in­slag för­ra veckan och var fort­satt po­pu­lär även den­na veckan. 4. King­dom To­wer slår re­kord Kon­struk­tion av vad som ska bli värl­dens högs­ta bygg­nad har in­letts. Med de 200 vå­ning­ar höga hu­set snor Sau­dia­ra­bi­en re­kor­det från gran­nar­na Du­bai och de­ras Burj Khali­fa.

5. Nort­hug er­kän­ner ratt­fyl­le­ri

In­tres­set för den nors­ke skid­stjär­nan Petter Nort­hugs ratt­fyl­le­ri har va­rit stort he­la veckan. Tv-in­sla­get där han er­kän­ner att det var han som kör­de bi­len som hit­ta­des kra­schad i Trond­heim i sön­dags mor­se var ock­så väl­tit­tat.

Bil­der: ANNA SVAN­BERG

Py­ra­mi­dalt världs­re­kord i ham­nen när frak­ta­len, till­ver­kad av ele­ver från drygt 50 sko­lor i Gö­te­borg, res­tes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.