MEST LÄST PÅ GP.SE

Göteborgs-Posten - - VECKAN SOM GICK -

1. Flic­ka bort­förd från skol­gård Den tio-åri­ga flic­kan blev i mån­dags bort­förd av en man från Bac­kasko­lans skol­gård. Flic­kan kun­de dock ta sig till­ba­ka till sko­lan där hon be­rät­ta­de vad som hänt. 2. Vil­ket par­ti pas­sar dig bäst? Många har an­vänt testet på GP:s val­sajt, gp.se/nyheter/val2014, för att se vil­ket par­ti de­ras åsik­ter pas­sar bäst ihop med. 3. Mör­dad ef­ter svartsjuke­drama Den 19-åri­ge man­nen som mör­da­des i Biskops­går­den flyd­de i mars 2013 från Thailand, ef­ter in­bland­ning i ett svartsjuke­drama som kos­ta­de en ung man li­vet. 4. Roy om Mac­ken Ga­len­ska­par­na och Af­ter Sha­ves se­rie Mac­ken blev omått­ligt po­pu­lär när den sän­des i SVT i mit­ten av 1980-ta­let. Nu har den brun­nit ner. An­ders Eriks­son, Roy i se­ri­en: ”Det känns tungt”. 5. Ro­bert Asch­berg har gjort mer ska­da än nyt­ta Mattias Hag­berg kri­ti­se­ra­de så­väl Ro­bert Asch­berg som se­ri­en Troll­jä­gar­na. ”Så långt är det lätt att slå fast att Troll­jä­gar­na in­te var nå­gon sär­skilt lyc­kad sats­ning från TV3:s si­da. Till kostnaden av fle­ra presse­tis­ka övertramp har Troll­jä­gar­na knap­past vun­nit mer än för­bitt­ring”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.