Fak­ta: Pla­ne­ra­de val i Ukrai­na

Göteborgs-Posten - - UTLAND -

I dag den 11 maj pla­ne­rar bland and­ra de pro­rys­ka se­pa­ra­tis­ter som ut­ro­pa­de ”Folk­re­pu­bli­ken ao­netsk” en folk­om­röst­ning där inv•nar­na ska rös­ta om huruvi­da re­gi­o­nen ska bli själv­stän­dig och bry­ta sig loss fr•n rkrai­na. En lik­nan­de om­röst­ning ge­nom­för­des p• Krim in­nan halvön an­nek­te­ra­des av oyss­land. rkrains­ka po­li­ti­ker och väs­ter­länds­ka le­da­re an­ser att folk­om­röst­ning­ar­na ba­ra är för­sök att splitt­ra lan­det.

rkrai­nas till­fäl­li­ga re­ge­ring har se­dan ti­di­ga­re ut­lyst pre­si­dent­val den 2R maj för att väl­ja en ny pre­si­dent ef­ter den stör­ta­de sik­tor ga­nu­ko­vytj. oyss­land har ti­di­ga­re kal­lat pre­si­dent­va­let ”ab­surt” med tan­ke p• de p•g•en­de v•ldet, men i ons­dags be­skrev pre­si­dent Pu­tin det som ett ”för­sik­tigt” steg i rätt rikt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.