Fak­ta: Väx­an­de pro­gram

Göteborgs-Posten - - UTLAND - TO­BI­AS ÖS­TER­BERG

Bar­nen som del­tar i ”adoption ac­ti­vi­ty days” i Eng­land är allt från åt­ta må­na­der upp till tio år. För­äld­rar­na har ge­nom­gått sed­van­li­ga kon­trol­ler för att ga­ran­te­ra bar­nets sä­ker­het.

Bå­da par­ter kan när­va­ra vid obe­grän­sat an­tal till­fäl­len.

Om nå­got par vill gå vi­da­re sker ad­op­tions­pro­ces­sen en­ligt samma pro­cess som ti­di­ga­re.

20 pro­cent av de barn som när­va­rat har fått en ny per­ma­nent fa­milj ge­nom pro­gram­met som nu ex­pan­de­rar i Eng­land. mel­lan för­äld­rar och bar­net be­hö­ver in­te bli när­ma­re för att det sker ett fy­siskt mö­te in­nan ad­op­tio­nen trä­der i kraft, sä­ger hon.

Bridget Betts för­står kri­ti­ken, men vill sam­ti­digt lyf­ta fram histo­ri­er som den om tvåå­ri­ge Tho­mas med ett med­fött hjärt­fel vil­ket gjor­de att ing­en vill ad­op­te­ra ho­nom. El­ler för den de­len en flic­ka, 10 år, där man näst intill gett upp hop­pet om att hit­ta för­äld­rar.

– Det är all­tid en ba­lans. Det här sät­tet pas­sar in­te al­la barn och det kom­mer ald­rig att va­ra helt risk­fritt. MEN DET SOM för­ra året bör­ja­de som ett pi­lot­pro­jekt i Eng­land har bli­vit så fram­gångs­rikt att det per­ma­nen­tats och får även stöd ge­nom stat­li­ga me­del. Hit­tills har 20 pro­cent av bar­nen som med­ver­kat fått för­äld­rar och Betts ser ljust på fram­ti­den.

– Jag hop­pas att det här kom­mer bli än­nu ett ac­cep­te­rat sätt att hit­ta för­äld­rar till barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.