Af­fä­rer­na med Ki­na går all­tid fö­re Da­lai la­ma

Göteborgs-Posten - - UTLAND -

Svek blir in­te mind­re av att al­la svi­ker. In­te hel­ler av att sve­ken upp­re­pas. Be­hand­ling­en av Ti­bets and­li­ge le­da­re Da­lai la­ma bor­de få många att skäm­mas. Men af­fä­rer­na med Ki­na är som all­tid vik­ti­gast. Da­lai la­mas be­sök i Nor­ge i veckan har lett till pro­tes­ter. In­te mot att han kom till Oslo ut­an mot att stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg väg­ra­de att ta emot ho­nom. Par­ti­er­na i stor­ting­et häl­sa­de ho­nom väl­kom­men. Det var var­ken mo­digt el­ler be­und­rans­värt. Där­e­mot är stats­mi­nis­terns age­ran­de bå­de skam­ligt och fegt.

Stats­mi­nis­terns oli­ka för­kla­ring­ar går ut på att det är onö­digt att re­ta upp Ki­na som kraft­fullt mot­sät­ter sig att Da­lai la­ma får fö­re­trä­de hos nå­gon av värl­dens re­ge­ring­ar. Ki­na an­nek­te­ra­de Ti­bet och drev Da­lai la­ma i ex­il 1951. PANCHEN LA­MA, NUM­MER två i rang, har bort­förts av ki­ne­ser­na och hans öde är okänt. Ti­bets kultur och re­li­gi­on har kon­se­kvent un­der­tryckts och är på väg att kros­sas.

Ti­bet sveks från bör­jan av om­värl­den. Världs­kri­gets slut, kal­la kriget och stor­mak­ter­nas in­tres­ses­fä­rer är en för­kla­ring men inget för­svar.

Att krö­ka rygg för Ki­nas be­slut att in­te släp­pa Ti­bet, trots att det stra­te­gis­ka in­tres­set för hög­pla­tån se­dan länge för­lo­rat i vär­de, kan ba­ra för­kla­ras av räds­lan att mis­ta möj­lig­he­ter att hand­la med värl­dens störs­ta mark­nad. Ki­na stic­ker in­te hel­ler un­der stol med vad det rör sig om. De län­der som in­te an­pas­sar sig till ki­ne­sis­ka vill­kor straf­fas. Nor­ge vill nu sme­ka Ki­na med­hårs ef­ter att ha till­de­lat Da­lai la­ma och den döm­de ki­ne­sis­ke re­gim­kri­ti­kern Liu Xi­a­o­bo freds­pri­set. Flyt­ta som livs­stil. Tv­stjär­nan el­len DeGe­ne­res har köpt och flyt­tat från ett halv­dus­sin dröm­hus på kort tid. Gör nu tv om flytt för att däm­pa sin egen iver att by­ta. DA­LAI LA­MA VILL ta­la om ocku­pa­tio­nen av sitt land. Men de fles­ta som mö­ter ho­nom vill helst att han skall över­fö­ra ma­gis­ka kraf­ter ge­nom att rö­ra vid dem.

När jag träf­fa­de Da­lai la­ma i in­dis­ka Hi­ma­laya sa­de han att han var glad var­je gång han fick ta­la om Ti­bets fram­tid.

Han på­pe­ka­de att han, en en­kel munk, in­te ha­de de där spe­ci­el­la kraf­ter­na och be­rät­ta­de hur en he­a­ler en gång ve­lat ut­by­ta kraft­nät ge­nom att läg­ga sin hand på hans he­lig­hets be­svär­li­ga ek­sem i nac­ken. Ingen­ting hän­de med ek­se­met men det gick bort med kortin­son­sal­va ut­skri­vet av en van­lig lä­ka­re, skrat­ta­de Da­lai la­ma. Tänk om al­la jag mö­ter i stäl­let ena­des om att hjäl­pa Ti­bets folk, tilla­de han sorg­set. Glöm­ma Jo­an Ju­li­et bucks hyll­ning av as­ma al-as­sad i vo­gue? ald­rig. Mag­plas­ket strax fö­re kriget i Sy­ri­en för­föl­jer bå­de skri­bent och tid­ning. Trots ur­säk­ter. VAR­FöR ÄR NI räd­da för att Da­lai la­ma åter­vän­der till ett fritt Ti­bet?

Det är den frå­ga som ut­länds­ka re­ge­ring­ar, in­klu­si­ve den nors­ka, bor­de stäl­la till de ki­ne­sis­ka le­dar­na. Men Ki­na är en stor­makt och var­ken enk­la el­ler be­svä­ran­de frå­gor är ak­tu­el­la. Där­med fort­sät­ter sve­ket mot Ti­bet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.