MIN­NES­ORD Gun­nar Sjöqvist

Göteborgs-Posten - - NAMN -

Pro­fes­sor Gun­nar Sjöqvist, Bjär­red, har av­li­dit vid 99 års ål­der. Han sör­jes när­mast av bar­nen Jer­ker, Alexandra och An­ni­ka med fa­mil­jer. Gun­nar Sjöqvist var född, upp­vux­en och ut­bil­dad i Gö­te­borg, där fa­dern ha­de gros­sist­fir­ma i Fisk­ham­nen. Trots åren i Skå­ne från 1939 för­blev han gö­te­bor­ga­re i själ och hjär­ta li­vet ut. Se­nast be­sök­te han sta­den i hös­tas i sam­band med sin Gö­te­borgs­föd­da hust­ru Mär­tas (hon blev 98 år) grav­sätt­ning ef­ter 74 års äk­ten­skap. 19441973 var hans fas­ta som­mar­till­va­ro i eg­na hu­set på Härön, Kyr­kes­und. SOM FOLK­SKOL­Lä­RA­RE I Kul­la­dal i Malmö un­der­vi­sa­de han 1950-65 i sche­mats al­la äm­nen men med sär­skild vikt på mu­sik; det väck­te upp­märk­sam­het när han med ele­ver ur 4-6 klass 1953 fram­träd­de i S:t Pe­tri med fler­stäm­mi­ga ka­nons från re­näs­sans och ba­rock: ”med frisk­het och en­tu­si­asm blev de unga sång­ar­na ett ly­digt och smi­digt in­stru­ment i sin le­da­res hän­der.”

Fö­re­döm­ligt fort­sat­te han så he­la sitt långa liv, skrev sak­kun­ni­ga mu­sikre­cen­sio­ner un­der den dis­kre­ta sig­na­tu­ren -q-, led­de 1959-71 som di­rek­tör Malmö Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um och kun­de sist­nämn­da år by­ta ti­tel för att som rek­tor byg­ga upp den stat­li­ga Mu­sik­hög­sko­lan. FöR STA­DENS SAM­TI­DA och fram­ti­da mu­sik­kul­tur ha­de Gun­nar Sjöqvist en be­ty­del­se som in­te kan över­skat­tas. Även på riks­pla­net upp­märk­sam­ma­des hans ar­be­te. Han blev 1965 le­da­mot av Mu­si­ka­lis­ka Aka­de­mi­en, 1965-81 med­lem av dess sty­rel­se och fick 1982 Aka­de­mi­ens me­dalj för ton­kons­tens främ­jan­de. Då Salo­mon Smit­hs kam­mar­mu­sik­för­e­ning 2000 ha­de ver­kat i 90 år fi­ra­de han den­na vi­ta­la skåns­ka mu­sikin­sti­tu­tion, där han var verk­stäl­lan­de sty­rel­se­med­lem, med en ju­bi­le­ums­skrift. Li­kaså ut­gav han en skrift om Mu­sik­hög­sko­lan, då det 1982 var 75 år se­dan den bör­ja­de som pri­vat Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um. I Mu­sik­re­vy med­ar­be­ta­de han bland an­nat med ar­tik­lar om Ho­neg­gers och Pro­ko­fi­evs kam­mar­mu­sik. Själv spe­la­de han långt upp i åren vi­o­la i kam­mar­mu­siken­semb­ler till­sam­mans med gam­la vän­ner. KUL­TUR­PER­SON­LIG­HE­TEN Gun­nar Sjöqvists in­tres­sen sträck­te sig långt ut­an­för mu­sik­li­vet. Han ha­de en kom­plett svit av Svensk lit­te­ra­tur­tid­skrifts 48 år­gång­ar men ir­ri­te­ra­des av att re­gis­ter sak­na­des: han gjor­de det då själv och De Nio tac­ka­de 91-åring­en med ett sti­pen­di­um på 20 000 kro­nor. Bland 10 000 böc­ker i hans bib­li­o­tek ha­de rysk litteratur en rang­plats, en ”i det när­mas­te kom­plett sam­ling till och med år 2000” av allt som var över­satt men även ori­gi­nal. Han be­rät­ta­de om björn­kra­men han fick av Rostropo­vitj då han ef­ter en kon­sert gav den sto­re cel­lis­ten en 1800-tals­ut­gå­va av Ler­mon­tovs, Pu­sjkins och Koslovs dik­ter.

Vid si­na re­sor till Mu­sika­ka­de­mi­en sök­te han i Stock­holms an­tik­va­ri­at ef­ter för­sta­upp­la­gor och fick ihop en kom­plett sam­ling av bland and­ra Ey­vind John­son, Har­ry Martin­son, Frans G Bengts­son och Pi­ra­ten. ”Strind­berg ha­de jag sam­lat in ti­di­ga­re med bör­jan un­der gym­na­si­e­ti­den”, skrev han då vi un­der han sista år ha­de en liv­full mail­kon­takt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.