Di­di Anan­da Sampraji­na (Lena Ek­man)

Göteborgs-Posten - - NAMN - LOT­TA ENGELBREKT­SON 031-62 40 00 namn@gp.se

ål­der: 40 år Gör: Yo­ga­och me­di­ta­tions­nun­na Bor: På Bor­neo Fa­milj: He­la värl­den. Mam­ma, pap­pa och bror i Par­til­le. Orangu­tang­ba­byn Chiqui­ta på Bor­neo In­tres­sen: Me­di­ta­tion, yo­ga och bi­stånds­ar­be­te re­sor­na går till oli­ka väl­gö­ren­hets­pro­jekt. ATT VA­RA NUN­NA är att le­va i sin över­ty­gel­se var­je dag. Det be­ty­der att Di­di Anan­da Sampraji­na sti­ger upp kloc­kan 4.45 var­je mor­gon för fle­ra tim­mars yo­ga och me­di­ta­tion. För hen­ne är det ett kall, en röst som stän­digt ro­par på hen­ne. Och ef­tersom hon tror på re­in­kar­na­tion, är hon över­ty­gad om att hon har gjort samma sak ge­nom år­hund­ra­den.

– Jag är sä­ker på att jag höll på med yo­ga och me­di­ta­tion även i mi­na ti­di­ga­re liv.

Di­di upp­le­ver in­te att hon av­står från nå­got. Var­ken kött, al­ko­hol el­ler sex. Hon kan väl­ja att le­va ett an­nat slags liv när som helst, men hon me­nar att hon har gjort sitt val för gott. FAST FRå­GAN LU­RAR för­stås i bak­grun­den, om hon ald­rig sak­nar nå­got från den pro­fa­na värl­den?

– Nej, in­te när det gäl­ler livssti­len, men un­der en tid fan­ti­se­ra­de jag om att ar­be­ta som ki­ro­prak­tor. Men jag kom­mer all­tid fram till att jag har valt rätt, kon­sta­te­rar hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.