S fick hett om öro­nen i chat­ten

Göteborgs-Posten - - NAMN -

Miss­lyc­kan­de el­ler in­te. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har i vec­kans chatt fått för­sva­ra var­för så få vallöf­ten har upp­fyllts. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har do­mi­ne­rat bå­de på ny­hets­plats och i chat­ten den­na vec­ka. I tis­dags av­slö­ja­de GP:s re­port­rar Daniel Olsson, Arne Lars­son och Gu­nil­la Grahn-Hinnfors att en­dast tre av tio vallöf­ten som S gav gö­te­bor­gar­na in­för va­let 2010 har upp­fyllts.

Samma dag gäs­ta­de par­ti­ets grupple­da­re An­ne­li Hult­hén chat­ten. Hon fick frå­gor om allt från gäng­kri­mi­na­li­tet, Gö­ta älv­bron och för­sko­lan till hus­vagnspar­ke­ring, äldre­bo­en­de och brod­dar.

An­ne­li Hult­hén var själv­kri­tisk men vil­le in­te gå med på att gransk­ning­en vi­sar på ett miss­lyc­kan­de.

– Jag tyc­ker nog att GP va­rit li­te snål i be­tygs­sätt­ning­en. För­sko­lekön är bor­ta, kol­lek­tiv­tra­fi­ken rul­lar, nat­tis finns på plats och flest ung­do­mar går ut ur gym­na­si­et med full­stän­di­ga be­tyg, sä­ger hon. KOM­MU­NAL­Rå­DET Tho­mas Mar­tinsson (MP) skrev en upp­märk­sam­mad de­battar­ti­kel i veckan där han för­kla­ra­de att han in­te an­ser att Sve­ri­ge-de­mo­kra­ter­na ska få till­trä­de till sko­lor. I tis­da­gens chatt fick han gång på gång upp­re­pa sitt re­so­ne­mang.

– Det jag me­nar är att sko­lan in­te är en all­män plats och att det finns ar­gu­ment för var­för in­te en sko­la ska va­ra tvung­en att bju­da in SD el­ler and­ra par­ti­er som bry­ter mot grund­läg­gan­de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, sä­ger Tho­mas Mar­tinsson. MER PO­LI­TIK BLEV det i tors­dags när jag och Gu­nil­la Grahn-Hinnfors di­rektrap­por­te­ra­de från kom­mun­full­mäk­ti­ge. Det blev en kväll med för­bröd­ring­ar över block­grän­ser­na. När FP:s för­slag om att in­fö­ra ett sprut­ut­by­tes­pro­gram de­bat­te­ra­des fick par­ti­et starkt stöd av V och MP me­dan M och S höll ihop.

Väg­va­let stod för kväl­lens över­rask­ning när par­ti­et till­sam­mans med SD in­te rös­ta­de för en lätt­nad för Bac­ka­bor­na när det gäl­ler träng­selskat­ten.

– Vi vill ta bort he­la sy­ste­met med träng­selskatt, in­te ba­ra en del, för­kla­ra­de grupple­da­ren Theo Pa­paio­an­nou ef­teråt. I MOR­GON BLIR DET mer S i chat­ten. Kloc­kan 13.45 är par­ti­le­da­ren Ste­fan Löfven på be­sök i GP-hu­set och sva­rar på era frå­gor.

Dess­utom lad­dar vi i veckan upp in­för Gö­te­borgsvar­vet med lång­di­stans­ex­per­ten Midde Ham­rin. Un­der varvslör­da­gen stor­sat­sar vi för att ge er allt ni be­hö­ver ve­ta om lop­pet. Till­sam­mans med sport­re­por­tern Fredrik Janlind di­rektrap­por­te­rar jag ut­med ba­nan. Vi ses då!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.