”Jag spe­lar med en an­nan at­ti­tyd. Jag är kax­i­ga­re och dri­ver mig själv och la­get mer. Jag sit­ter in­te till­ba­ka och tit­tar ut­an tar tag i sa­ker.”

Göteborgs-Posten - - SPORTEN - GÖ­RAN SUNDBERG/TT

MI­KAEL BACKLUND

PÄR MÅRTS TRIVS. Vi hop­pas al­la på

– Jag var gans­ka sä­ker på att det var mål vid förs­ta lä­get, men det var skönt att få sät­ta dit dem se­dan, sa­de han.

Den förs­ta chan­sen, ef­ter danskt slarv, vi­sa­de ef­ter vi­deo­gransk­ning att puc­ken ald­rig pas­se­rat dans­ke mål­vak­ten Patrick Gal­brait­hs mål­lin­je.

Men en het Backlund skul­le få ut­del­ning.

Först sköt han 1–0 ef­ter 11.41 av förs­ta pe­ri­o­den se­dan puc­ken gått via dans­ke bac­ken Mar­kus Lau­rid­sen och i mål. Se­dan sat­te han 2–0 med ba­ra 37 se­kun­der kvar av förs­ta pe­ri­o­den se­dan han styrt in Jo­a­kim Lind­ströms skott­pass­ning.

Re­dan där var Dan­mark sla­get. KED­JAN MED BACKLUND, Lind­ström och Oscar Möl­ler låg bakom fem av sex svens­ka mål i Stock­holm för­ra veckan. Ock­så i VM-pre­miä­ren var det den he­tas­te svens­ka en­he­ten.

– Al­la vi tre vill ha puc­ken, av­slu­ta, gå på mål och gö­ra skit­job­bet. Vi åker myc­ket skrid­sko och blir ald­rig stil­lastå­en­de. Det är all­tid full rö­rel­se på oss och då är det svårt för mot­stån­dar­na att för­sva­ra, sa­de Backlund som snabbt vi­sat att han kom­mer att bli en bä­ran­de spe­la­re.

– Det är skönt att le­ve­re­ra di­rekt när man får en stör­re roll. Det släp­per li­te på ax­lar­na och på pres­sen, sa­de han. AND­RA NHL-SPE­LA­RE LE­VE­RE­RA­DE ock­så. Mål­vak­ten An­ders Nils­son gjor­de ett par sans­lö­sa rädd­ning­ar och har rä­tat ut frå­ge­teck­nen som fanns för­ra veckan. Gustav Nyquist blev mål­skytt, 3–0, trots att det spel­mäs­sigt in­te gick nå­got vi­da­re.

VM-pre­miä­ren var en en­kel match för Tre Kro­nor. Det blir tuf­fa­re i dag när Tjec­ki­en vän­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.