Ju­ven­tus kan slå ita­li­enskt re­kord

Göteborgs-Posten - - SPORTEN -

FOTBOLL, S E R I E A : Ju­ven­tus har re­dan säk­rat li­ga­ti­teln i den ita­li­ens­ka fot­bol­len. Se­gern mot Ata­lan­ta var den 31:a vins­ten för sä­song­en, vil­ket var re­kord och med två om­gång­ar kvar så kan man bätt­ra på det yt­ter­li­ga­re. Tar Turins stolt­het minst fy­ra poäng mot Ro­ma bor­ta i dag och Cag­li­a­ri hem­ma näs­ta söndag blir man förs­ta ita­li­ens­ka lag att pas­se­ra 100 poäng på en sä­song. Just nu står man på 96 och In­ter har re­kor­det på 97 från 2007 då Mi­la­no- la­get vann 30 mat­cher. (TT-AFP)

Hi­ber­ni­an ris­ke­rar ned­flytt­ning

GOLF: Tre av de fem svens­kar­na kla­ra­de cut­ten i Play­ers Cham­pi­ons­hip på Sawgrass- ba­nan i Pon­te Ved­ra Be­ach, Flo­ri­da. Fredrik Jacob­son, låg på de­lad 19:e plats ef­ter två 70-ron­der, Henrik Sten­son (bil­den), som har chans att bli gol­fens världs­et­ta om han går in bland de sex främs­ta, var de­lad 25:a med 141 slag, och Jo­nas Blixt, med 143 slag, är al­la vi­da­re i täv­ling­en som kal­las den fem­te ma­jorn.

Där­e­mot var det fär­dig­spe­lat ef­ter två ron­der för Carl Pettersson, ett ut­an­för de som gick vi­da­re, och Da­vid Ling­merth, som stan­na­de på 148 slag ef­ter en 77rond and­ra da­gen.

Tys­ken Martin Kay­mer led­de halv­vägs på 132 slag, tolv un­der par. (TT) F R I I D ROT T: Det blev fy­ra svens­ka seg­rar i Kas­te­fes­ti­va­len i Kö­pen­hamn. Daniel Ståhl som för­ra hel­gen sat­te världs­års­bäs­ta med på 66,89, vann på 60,68 och Hei­di Schmidt vann samma gren för da­mer på 51,84. Tra­cey Andersson sat­te års­bäs­ta i släg­ga när hon vann på 66,20 och Mat­hil­da El­f­gaard vann spjut på 49,12. (TT)

Svens­ka kastseg­rar i Dan­mark

FOTBOLL: Fyr­fal­di­ga skots­ka mäs­tar­klub­ben Hi­ber­ni­an ris­ke­rar att åka ur högs­ta se­ri­en ef­ter att la­get för­lo­rat mot Kil­mar­nock med 0–1. Kil­mar­nock säk­ra­de där­med kon­trak­tet.

Nu vän­tar kval för ”Hibs” som in­te vun­nit en match se­dan den 15 feb­ru­a­ri. Det and­ra Edin­burgh- la­get i se­ri­en, He­arts, är re­dan ur ef­ter att ha slu­tat sist i ned­flytt­nings­se­ri­en. (TT-Reu­ters)

Nils­sons Nürn­berg åk­te ur Bun­de­s­li­ga

FOTBOLL: Lands­lags­bac­ken Per Nils­sons Nürn­berg får läm­na Bun­de­s­li­ga ef­ter att la­get för­lo­rat sä­song­ens sista match mot Schal­ke 04 med 1–4. Det ha­de räckt med se­ger i den sista mat­chen ef­tersom även Ham­burg för­lo­ra­de, 2–3 bor­ta mot Mainz, men det var ald­rig nä­ra. Hem­ma­la­get Schal­ke led­de med 2–0 i pa­us och Nürn­bergs 1–3 kom först på tillägg­s­tid.

En­ligt tys­ka trans­fer­markt.de har Nils­son kon­trakt med klubben, dit han kom 2010, till den sista ju­ni näs­ta år. (TT)

Re­no­ve­ring av VM-flyg­plats stop­pad

FOTBOLL: Ar­be­tet med att re­no­ve­ra flyg­plat­sen Vi­raco­pos ut­an­för São Pau­lo stop­pa­des i fre­dags på grund av den far­li­ga ar­bets­mil­jön.

– Vi ser att de käm­par mot kloc­kan och de gör fle­ra sa­ker sam­ti­digt på ett oord­nat sätt, sa­de en åkla­ga­re ef­ter ett be­sök på bygg­ar­bets­plat­sen.

För­be­re­del­ser­na in­för ar­range­mang­et har kan­tats av för­se­ning­ar, för­dy­ring­ar och olyc­kor. Med mind­re än fem vec­kor till avspark i fot­bolls- VM är tre fot­bolls­sta­di­on fort­fa­ran­de in­te fär­di­ga och ar­be­te åter­står på de fles­ta av flyg­plat­ser­na i de tolv värd­stä­der­na.

Sam­man­lagt åt­ta per­so­ner har om­kom­mit un­der byg­get av de tolv are­nor­na. Ba­ra un­der re­no­ve­ring­en av Vi­raco­pos, som en­ligt pla­ner­na ska va­ra klar på söndag, har två bygg­ar­be­ta­re om­kom­mit. (TT-Reu­ters)

Tre svens­kar vi­da­re på Sawgrass

Bild: MAS­SI­MO PINCA

För­be­red­da på fot­bolls­fes­ti­val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.