Sol­va­to – häs­ten på al­las läp­par

Göteborgs-Posten - - SPORTEN - V75-1 V75-3 V75-5

Sol­va­to är nu på al­las läp­par! Ef­ter se­gern i Olym­pi­a­tra­vet hål­ler han på att stär­ka upp som en kom­man­de stjärna. – Det har jag haft på känn re­dan för ett år se­dan men av oli­ka an­led­ning­ar har det ta­git li­te tid för ho­nom att fin­na sti­len, sä­ger Veijo.

Hur är lä­get in­för sön­da­gens vik­ti­ga lopp?

– Han ser myc­ket fin ut ef­ter stor­se­gern se­nast. Det är säm­re med mig själv som har pro­blem med horn­hin­nor­na ef­ter myc­ket trä­nings­kör­ning på slask och reg­nigt un­der­lag. Nat­ten till fre­da­gen blev det rik­tigt il­la så jag var på aku­ten fre­dag mor­gon och fick en ögon­sal­va, be­rät­tar Veijo.

Men det är väl ing­en fa­ra för din start på söndag?

– Nej. Så­dant här tar två dygn och jag bor­de va­ra fit for fight söndag mor­gon, sä­ger Veijo.

I ut­lan­det har man spe­lat V75 se­dan bör­jan på veckan. Ef­ter 2,4 mil­jo­ner in vid av­läs­ning lör­dag ef­ter­mid­dag var Sol­va­to mest spe­lad i he­la om­gång­en (58%).

kom­mer från en fin Åbyons­dag.

– Ya­ma­ni Horn­li­ne är jag rik­tigt nöjd med. Han skall strec­kas ti­digt. Hop­pas på re­vansch för ga­lop­pen i sista kur­van då han var på väg mot vins­ten se­nast.

– Ja­gu­ar Bro­li­ne har ett fint lä­ge. Sik­tar på rygg­lopp idag och för­sö­ker dy­ka upp på speed. Du har fy­ra häs­tar i V75-4? – Co­debrea­ker tror jag har bäst chans av mi­na i lop­pet. M.T.Fol­low Me. är in­te hel­ler bor­ta och Sen­sei tar man med om man fort­sät­ter strec­ka på, sä­ger Flem­ming.

Åbyträ­na­ren. Bengt Holm. har hjälpt mig in­ter­vjua ita­li­e­na­ren Pi­etro Gu­bel­li­ni.

– Pi­etro tror mest på Re­by di Ce­lo. Han har vun­nit från dö­dens på bra sätt i årets två star­ter. Dess­utom är han in­te främ­man­de för att Prin­ce Wind vin­ner trots knall­hårt mot­stånd. Va­ren­ne-fe­e­ling fanns i snac­ket, sä­ger Bengt. Avd 1: Ya­ma­ni Horn­li­ne. är ”vin­na-el­ler-för­svin­na-typ”. Han ja­gar re­vansch för mis­sen se­nast och jag tror på fram­gång idag! Avd 4: Ma­gic­car­petri­de US smy­ger från in­ner­spår. Förs­ta Björn Goop idag och har eki­pa­get rät­ta fly­tet kan skräl­len kom­ma. 1) Björn Goop 2) Erik Adi­els­son 3) Pe­ter Un­ter­ste­i­ner 5) Jor­ma Kon­tio 7) Ro­bert Bergh, Lut­fi Kolgji­ni 13 12 11 9 7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.