Mas­sivt tryck

Göteborgs-Posten - - KULTUR & NÖJE - JO­HAN LIN­DQVIST

ljus. God­het och Din en­da vän är kri­stall­kla­ra num­mer från det se­nas­te al­bu­met och när Sa­mi Sir­viö släp­per lös sitt gi­tarr­so­lo i Den and­ra si­dan är det Kent när de är som bäst. Allt häng­er ihop ut­an mins­ta gli­pa och görs med ett mas­sivt tryck sam­ti­digt som den fan­tas­tis­ka kö­ren

Inga vi­de­oskär­mar, inga la­ser­strå­lar ut­an ba­ra en re­jäl dos mot­ljus och ett grymt bra rock­band

pres­sar in färg och dy­na­mik i allt det bred­ben­ta. GÖTEBORGSK­ORNA MI­RI­AM Bry­ant och Ida Re­dig samt Na­o­mi Pil­grim be­hö­ver, som Joc­ke Berg själv sä­ger, in­te alls va­ra här. De har star­ka kar­riä­rer på egen hand och fram­förallt Mi­ri­am Bry­ant är re­dan på väg att seg­la ut i värl­den för att blir stör­re än Sve­ri­ges störs­ta rock­band.

Det är yn­nest att få hö­ra tri­on ge liv åt Kents mu­sik. De gör den var­ma­re och öm­ma­re men ut­an att för­lo­ra i kraft och ky­la. Det är fa­sci­ne­ran­de och fängs­lan­de att hö­ra. De tre är mer än ”ba­ra” en kör och det är själv­klart att de ska stå näs­tan längst fram på sce­nen. ÄVEN SÅNG­A­REN JOC­KE Berg är märk­bart in­spi­re­rad av det vo­ka­la säll­ska­pet, han tän­jer och drar i sin röst till dess att han näs­tan tap­par i an­dan i La bel­le épo­que. Så går ock­så tex­ten i just den upp­märk­sam­ma­de sing­eln fram än­nu star­ka­re än på ski­va. Det är säl­lan Kent har lå­tit så kon­cen­tre­rat, så hårt. DET BLIR SMÅ ju­ste­ring­ar i låt­lis­tan jäm­fört med de två ti­di­ga­re spel­ning­ar­na på tur­nén. Svart snö ploc­kas in, Chans och Isis och Bast tas bort. Men det spe­lar in­te så stor roll för hel­he­ten. Den ab­so­lu­ta ma­jo­ri­te­ten av lå­tar­na är häm­ta­de från se­nas­te ski­van och även om Kent skul­le kun­na spe­la full­blods­hits från start till mål upp­skat­tar jag att de an­vän­der den här tur­nén till att sät­ta sin nya mu­sik i fo­kus. Det är väl­digt myc­ket Kent att gö­ra så. De är i fort­satt rö­rel­se. När de når Ul­le­vi och Kent­fest miss­tän­ker jag dock att de klär om till are­na­band och bju­der på allsång­ska­val­kad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.