Det sto­ra pro­ble­met är när me­di­er slu­tar ut­fö­ra sitt grundupp­drag. När me­di­er glöm­mer var­för de är till.

Göteborgs-Posten - - KULTUR -

HÄR HAR BE­GÅTTS så många gra­ve­ran­de fel att det är svårt att se i vil­ken än­de dis­kus­sio­nen ska bör­ja. Det finns trots allt en nyc­kel­me­ning från det mo­de­ra­ta kom­mu­nal­rå­det Pär Palm­gren i det brev han sän­de till sty­rel­se­ord­fö­ran­de och chefre­dak­tör lik­som till in­sän­dar­si­dor­na i Nor­ra Skå­ne. Palm­gren kon­sta­te­ra­de att tid­ning­en var ”en väl­digt de­struk­tiv kraft”, tid­ning­en bor­de fun­de­ra över ”om man över­hu­vud­ta­get har nå­got an­svar för att för­med­la en po­si­tiv bild av Häss­le­holms kom­mun.” En po­si­tiv bild. Grund­frå­gan kom­mu­nal­rå­det Palm­gren stäl­ler är vil­ken roll tid­ning­en ska spe­la i lo­kal­sam­häl­let, vik­tigt in­te minst i des­sa ti­der när eko­no­min är hårt pres­sad och me­di­er­nas ställ­ning in­te alls är li­ka själv­klar som för ba­ra någ­ra år se­dan. Pär Palm­gren gör sig till tolk för den gran­di­o­sa miss­upp­fatt­ning­en att den tid­ning (tid­ning nu­me­ra som bild för bå­de di­gi­tal och tryckt ny­hets­för­med­ling) som fram­gångs­rikt grans­kar och pro­ble­ma­ti­se­rar stä­der­nas makt­centran skul­le ar­be­ta mot och in­te med sta­den. Skul­le va­ra en de­struk­tiv kraft. I SJÄL­VA VER­KET är det pre­cis tvärtom. För att tidningar, ra­dio och tv fort­fa­ran­de ska va­ra re­le­van­ta, tro­vär­di­ga och fyl­la rol­len som de­mo­kra­ti­bä­ra­re mås­te de grans­ka, dis­ku­te­ra, of­ta stäl­la be­svä­ran­de frå­gor. Det kon­struk­ti­va sam­ta­let föds in­te säl­lan ur det fak­tum att nå­got är fel, vi mås­te tän­ka om, gö­ra an­norlun­da. Kom­mu­nal­rå­det Palm­grens miss­upp­fatt­ning vi­sar de pro­blem som upp­står när den lom­hör­da mak­ten gör sig till språk­rör för kol­lek­ti­vet och ut­i­från det drar slut­sat­ser. Det som är bra för mig är bra för al­la and­ra in­vå­na­re i kom­mu­nen el­ler re­gi­o­nen.

Det sto­ra pro­ble­met är när me­di­er slu­tar ut­fö­ra sitt grundupp­drag. När me­di­er glöm­mer var­för de är till. När me­di­er in­te har möj­lig­he­ter att ut­fö­ra sitt upp­drag där­för att re­sur­ser­na si­nar. I den ty­pen av sy­re­fat­ti­ga bi­o­to­per är det möj­li­gen tryggt och lugnt att va­ra po­li­ti­ker men det är knap­past en mil­jö som gyn­nar ut­veck­ling och ett plu­ra­lis­tiskt sam­tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.