Un­der livs­re­sans gång väx­er mot­sä­gel­ser­na mel­lan de ut­ta­la­de väns­ter­sym­pa­ti­er­na och makt­ut­öv­ning­ens re­a­li­te­ter till en av­grund

Göteborgs-Posten - - KULTUR -

tvi­vels­u­tan mest auk­to­ri­ta­ti­va gal­jons­fi­gur – in­klu­si­ve spe­la­re som Zla­tan, Ro­nal­do och Mes­si, trä­na­re som José Mou­rin­ho och Pep Gu­ar­di­o­la och makt­ha­va­re som Sepp Blat­ter och Michel Pla­ti­ni – i stäl­let för att likt Pon­ti­us Pi­la­tus två si­na hän­der ha­de kal­lat ett pi­rat­dåd för ett pi­rat­dåd skul­le det gjort skill­nad. MED MAN­CHES­TER UNI­TEDS smått ka­ta­stro­fa­la sä­song ef­ter Fergu­sons av­gång i fjol blir hans stän­di­ga be­dy­ran­den om att skuld­ber­get in­te hind­ra­de ho­nom från att kö­pa vil­ka spe­la­re han vil­le li­ka tro­vär­di­ga som Cristi­a­no Ro­nal­dos svan­hopp i straff­om­rå­det.

Den al­ter­na­ti­va för­kla­ring­en är att Fergu-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.