Åter­upp­fin­ner sig själv som underdog

Göteborgs-Posten - - KULTUR - HAN­NA JEDVIK

I 40 Con­stant re­a­der för­sö­ker Lin­da Skug­ge för­stå sig själv, och me­die­bil­den av sig själv, och var­för hon ald­rig kom­mer att bli älsk­lig och van­lig. Som litteratur blir det vasst, hårt och här­ligt, skri­ver Han­na Jedvik.

Hen­nes tex­ter är fort­fa­ran­de snar­li­ka. Fram­för allt på en punkt, näm­li­gen den att hon gör pre­cis som man in­te får. Kanske är det där­för jag all­tid har va­rit så svag för hen­nes tex­ter. I stäl­let för att rak­ryg­gat ta en de­batt el­ler en kon­flikt sät­ter hon sig vid tan­gent­bor­det och skju­ter gift­pi­lar mot dem som be­gått oför­rät­ter. Få går fria. In­te ens vän­ner­na från förr. ”Lin­da, för­står du hur känd du var? Hur job­bigt det var för oss?” rabb­las åter­kom­man­de. Hon skju­ter ock­så skarpt mot per­so­ner i of­fent­lig­he­ten el­ler i yr­kes­li­vet. DEN GAM­LA FITTSTIMKO­LLEGAN Ka­ro­li­na Ramqvist är en av dem som får en pil i ryg­gen när den­na i tid­ning­en Vi lä­ser sä­ger sig ha he­la näs­ta bok klar i hu­vu­det. Att hon ba­ra vän­tar på ”en röst, en färg”. Lögn och trams, slår Lin­da Skug­ge fast. Själv har hon en be­tyd­ligt mer var­dags­re­a­lis­tisk syn på li­vet, ar­be­te och skri­van­de.

I 40 – Con­stant re­a­der för­sö­ker Lin­da Skug­ge för­stå sig själv, och me­die­bil­den av sig själv, och var­för hon ald­rig kom­mer att bli älsk­lig och van­lig som Bo­dil Malm­s­ten. Trots att ock­så hon är tag­gig. Kanske för att Lin­da Skug­ge har en för­må­ga att stän­digt åter­upp­fin­na sig själv som me­di­as hack­kyck­ling och underdog, tän­ker jag. Som om hon nästin­till tar ut hämnden i för­skott. För sä­ker­hets skull.

Som litteratur blir det vasst, hårt och här­ligt.

LIN­DA SKUG­GE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.