Mel­lan stad och land

Göteborgs-Posten - - KULTUR - PER-OLOF ELIASSON

När män­ni­skan byg­ger stä­der för­änd­rar vi land­ska­pet men ock­så kli­ma­tet. Re­dan i bör­jan av 1800-ta­let upp­täck­tes att det är var­ma­re i stä­der än på lands­byg­den. I stä­der som väx­er er­sätts träd, gräs, bäc­kar och våt­mar­ker av hår­da ytor, bygg­na­der, vägar, ga­tor och par­ke­rings­plat­ser.

Vil­ka ef­fek­ter det­ta ger på kli­ma­tet har man stu­de­rat se­dan ti­digt 1800-tal. Eng­els­man­nen Lu­ke Ho­ward no­te­ra­de ge­nom ob­ser­va­tio­ner av väd­ret i Lon­don var­je dag åren 1801-1841 att sta­den var var­ma­re än den om­gi­van­de lands­byg­den.

På 1960-ta­let tog forsk­ning­en om stads­kli­ma­tet rik­tigt fart. Då un­der­sök­te man hur och var­för kli­ma­tet i sta­den är an­norlun­da. Se­dan dess har forsk­ning­en in­rik­tats hur man kan för­bätt­ra stads­kli­ma­tet.

– Men många tror att sta­den all­tid är var­ma­re än lan­det, men det är en fel­upp­fatt­ning, sä­ger fors­ka­ren Sofia Thors­son. I SJäL­VA VER­KET äR DET PÅ NAT­TEN som det finns nå­gon tem­pe­ra­tur­skill­nad att ta­la om.

– På da­gen är skill­na­den i tem­pe­ra­tur på sin höjd 1-2 gra­der, men på nat­ten kan skill­na­den bli upp till 6-8 gra­der för Gö­te­borg, 10-12 gra­der för sto­ra stä­der, sä­ger Sofia Thors­son.

Det be­ror på att vin­den ut­jäm­nar tem­pe­ra­tur­skill­na­der­na på da­gen. Men fram­förallt un­der kla­ra vind­stil­la nät­ter blir skill­na­den stor. Sta­den kyls lång­sam­ma­re än den om­gi­van­de lands­byg­den ef­tersom ma­te­ri­al som be­tong och as­falt lag­rar värme och hu­sen bloc­ke­rar vär­meut­strål­ning­en. JU STÖR­RE OCH MER TäTTBEBYGG­D stad, ju fler män­ni­skor och ak­ti­vi­te­ter som alst­rar värme och ju mind­re ve­ge­ta­tion, desto hög­re tem­pe­ra­tur på nat­ten. Fors­kar­na ta­lar om vär­meö­ar, högst är tem­pe­ra­tu­ren i cent­rum för att av­ta mot ut­kan­ter­na.

Ensta­ka träd på­ver­kar tem­pe­ra­tu­ren ba­ra lo­kalt me­dan par­ker kan sän­ka tem­pe­ra­tu­ren re­jält, sto­ra par­ker är mer ef­fek­ti­va mer än mind­re.

”Men många tror att sta­den all­tid är var­ma­re än lan­det, men det är en fel­upp­fatt­ning”

– Ibland kan det bli li­ka sto­ra vär­meskill­na­der mel­lan par­ker och be­byg­gel­sen i sta­den som mel­lan sta­den och lan­det. En fö­re det­ta kol­le­ga till oss har mätt att Slotts­sko­gen kan va­ra 6 – 7 gra­der kal­la­re än Lin­nésta­den på nat­ten och att det kan va­ra en ky­lef­fekt upp till en kilo­me­ter in i be­byg­gel­sen un­der kla­ra och vind­stil­la vä­der­för­hål­lan­den, sä­ger Fredrik Lind­berg.

Bild: PER WAHL­BERG

Grönska i sta­den sän­ker tem­pe­ra­tu­ren, ger skug­ga, ökar luft­fuk­tig­he­ten, re­du­ce­rar vin­den och tar hand om och re­nar dag­vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.