Sha­pe­com­pa­ni­on ut­veck­lar idén som mins­kar re­tur­kost­na­der­na för nät­han­deln

Göteborgs-Posten - - EKONOMI -

Allt fler kö­per klä­der på nä­tet. Men väl­digt många plagg skic­kas ock­så till­ba­ka, vil­ket kos­tar hand­lar­na stor del av vins­ten. Nu hop­pas ett Gö­te­borgs­fö­re­tag att en e-gar­de­rob ska lö­sa pro­ble­met. – Idén är att du en­kelt ska kun­na kö­pa klä­der, ut­an att du be­hö­ver pro­va, mä­ta dig el­ler re­tur­ne­ra klä­der som du köpt, sä­ger Su­sann Haglund som är en av grun­dar­na av Sha­pe­com­pa­ni­on som ut­veck­lar tjäns­ten Fi­gu­ra­cy. Nyligen fick fö­re­ta­get 400 000 från stat­li­ga Vin­no­va för att vi­da­re­ut­veck­la sin tjänst. Pro­duk­ten be­står av en app som lad­das ned till mo­bi­len. Med hjälp av den kan an­vän­da­ren skan­na in streck­ko­den på de plagg han el­ler hon kö­per. Se­dan är tan­ken att ap­pen ska pa­ra ihop dig med and­ra som köpt ex­akt samma plagg.

– Streck­ko­den ta­lar ju om vad det är för pro­dukt, mo­dell, färg, stor­lek – allt finns där och kan smi­digt fö­ras in i ap­pen, sä­ger An­ders Andersson, med­grun­da­re. An­vän­da­rens grö­na bo­mulls­trö­ja från H&M i stor­lek 38 hit­tas kanske i gar­de­ro­ber i Borås, Frank­furt och Lon­don. Då re­kom­men­de­rar ap­pen and­ra klä­der som di­na ”kläd­tvil­ling­ar” har i sin gar­de­rob. – SE­DAN KAN DU ba­ra tryc­ka på den trö­ja du gil­lar så lot­sas du vi­da­re till en bu­tik som har den till för­sälj­ning, an­ting­en en e-han­del el­ler bu­ti­ken på stan, sä­ger An­ders Andersson.

– Då är det tro­ligt att den nya trö­jan pas­sar, ef­tersom ni re­dan äger and­ra li­ka­da­na trö­jor som pas­sar er bå­da. Det gör att du in­te be­hö­ver sit­ta och be­stäl­la fle­ra stor­le­kar och re­tur­ne­ra, fyl­ler Su­sann Haglund i.

Att klä­der och skor som köpts på nä­tet skic­kas till­ba­ka igen är ett stort pro­blem för e-han­deln. Kun­der som be­stäl­ler klä­der de in­te har för av­sikt att be­hål­la, ut­an ba­ra för att få rätt stor­lek, blir allt van­li­ga­re. Fle­ra av de sto­ra klädjät­tar­na har en så kal­lad re­tur­grad på över 50 pro­cent.

– Det här kos­tar e-han­deln hemskt myc­ket peng­ar. Det är in­te ba­ra att pro­duk­ten kom­mer till­ba­ka. Det ska pa­ke­te­ras igen, och upp i la­ger­hyl­lan på rätt plats. Det ska in i da­ta­sy­ste­met igen. Dess­utom kos­tar det kun­den i form av tid, för att in­te ta­la om hur al­la trans­por­ter på­ver­kar mil­jön, sä­ger Su­sann Haglund.

Fjor­ton da­gar har man som kon­su­ment på sig att ång­ra ett di­stans­köp in­om Sve­ri­ge, och en­ligt lag är det kun­den som står för re­tur­frak­ten. Många av de sto­ra kläd­bu­ti­ker­na på nä­tet kon­kur­re­rar dock med bå­de fri frakt och fri re­tur­rätt som ett sätt att loc­ka kun­der.

– I läng­den är det ohåll­bart, sä­ger Su­sann Haglund.

Sha­pe­com­pa­ni­on är in­te de en­da som för­sökt lö­sa det här pro­ble­met. Kon­kur­ren­ter som gör lik­nan­de tjäns­ter finns bå­de i Sve­ri­ge och ut­om­lands.

– Skill­na­den är att de and­ra byg­ger på att du an­ting­en mås­te mä­ta dig själv el­ler plag­get. Ska du mä­ta plag­get så mås­te ju e-han­deln gö­ra ex­akt samma sak med al­la si­na klä­der. Vår tjänst är inget jobb för bu­ti­ker­na. Vår idé går ut på att det ska va­ra så en­kelt som möj­ligt. IDAG HAR SHA­PE­COM­PA­NI­ON ett få­tal an­vän­da­re och ap­pen som finns att lad­da ner är en test­ver­sion. Hur många an­vän­da­re de be­hö­ver för Ak­tu­ellt: Fick nyligen Vin­no­va­peng­ar för att ut­veck­la den mo­bi­la tjäns­ten Fi­gu­ra­cy som ska un­der­lät­ta att hand­la rätt stor­lek på nä­tet. Start: 2013 An­tal an­ställ­da: 3 att tjäns­ten ska fun­ge­ra är svårt att sä­ga, men de upp­skat­tar an­ta­let till runt 10 000.

– Ju mer klä­der man får in, desto bätt­re blir tjäns­ten. Det byg­ger ju på att man hit­tar and­ra som har samma klä­der. De som är av med­del­längd och me­del­sto­ra hit­tar snab­ba­re si­na ”tvil­ling­ar” än de med ovan­li­ga mått. Se­dan be­ror det på om man hand­lar i van­li­ga el­ler ovan­li­ga bu­ti­ker ock­så, sä­ger An­ders Andersson.

Ap­pen kom­mer att va­ra gra­tis att lad­da ner för an­vän­dar­na. In­koms­ter­na för Sha­pe­com­pa­ni­on är tänkt att kom­ma från hand­lar­na, ge­nom en viss pro­vi­sion för att kun­der­na län­kas till e-hand­lar­na.

Snart släpps en ny ver­sion där det ock­så är tänkt att man ska kun­na skan­na lap­pen som sit­ter fast­sydd i plag­get.

– Streck­ko­den ri­ver man ju of­ta av så fort man kom­mit hem, så nu för­sö­ker vi hit­ta ett al­ter­na­tiv där den mer per­ma­nen­ta lap­pen kan an­vän­das och ge samma in­for­ma­tion, sä­ger An­ders Andersson.

För­de­len med det är bland an­nat att an­vän­da­ren kan skan­na in he­la

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.