RAFF­LAN­DE EU­RO­VI­SION

Sve­ri­ges Sanna Ni­el­sen le­ve­re­ra­de som bäst när det gäll­de. Årets Eu­ro­vi­sion song con­test blev en ry­sa­re – och en ko­kan­de schla­ger­fest.

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - JOHANNA HAGSTRÖM 031-62 48 20 johanna.hagstrom@gp.se

Sanna Ni­el­sen le­ve­re­ra­de som bäst när det gäll­de. Och publi­kens re­spons var näs­tan li­ka stor­sla­gen.

In­för går­da­gens fi­nal i Eu­ro­vi­sion song con­test (ESC) ha­de Sanna Ni­el­sen seg­lat upp som fa­vo­rit hos bå­de oddsma­ka­re, jour­na­lis­ter och fans. Det vo­re i så fall Sve­ri­ges sjät­te vinst ge­nom ti­der­na och den and­ra på 2010-ta­let. Lo­reen vann som be­kant 2012 med Eup­ho­ria.

Sanna Ni­el­sen gick upp på den sto­ra sce­nen i B&W-hal­ler­ne i Kö­pen­hamn med start­num­mer 13 av 26 fi­na­lis­ter. Ut­an mins­ta tve­kan le­ve­re­ra­de hon bi­dra­get Un­do med samma pondus och ele­gans som un­der al­la re­pe­ti­tio­ner och se­mi­fi­na­len i tis­dags.

Publi­kens re­spons un­der fram­trä­dan­det var näs­tan li­ka stor­sla­gen. Allsång­en hör­des ut i sänd­ning­en och när Sanna Ni­el­sen ha­de ta­git den sista to­nen brast hon ut i ett ”thank you” och såg på­tag­ligt rörd ut.

ÅRETS TÄV­LAN­DE BI­DRAG bjöd på många fan­ta­si­ful­la scensho­wer. Ukrai­na gick ut hårt med lå­ten Tick-tock, där sång­en fick hjälp på tra­ven av en dan­sa­re som gjor­de cir­kus­kons­ter i ett ek­orr­hjul.

Se­dan följ­de bland an­nat spel på cir­kel­runt pi­a­no (Ru­mä­ni­en), bys­ti­ga

In­skränkt­het och för­do­mar har gjort att bi­drag och ar­tis­ter som stic­ker ut har svårt att vin­na ESC

kvin­nor som kär­na­de smör (Po­len), tvil­ling­ar med hop­flä­ta­de hår (Ryss­land) och housesnub­bar som hop­pa­de studs­mat­ta sam­ti­digt som de sjöng (Gre­kland).

DET VAR DOCK in­te de gal­nas­te bi­dra­gen som var fa­vo­rittip­pa­de. Fi­na­len såg ut att bli en kamp mel­lan mäk­ti­ga bal­la­der.

Sanna Ni­el­sen ut­ma­na­des främst av Ös­ter­ri­kes tju­si­ga skägg­di­va Con­chita Wurst. Ef­ter tors­da­gens se­mi­fi­nal pra­ta­de al­la om hen­nes mäk­ti­ga fram­fö­ran­de av den Bond-dof­tan­de bal­la­den Ri­se li­ke a pho­e­nix. Sam­ti­digt skrevs pro­test­lis­tor, bland an­nat i Ryss­land, mot Wursts fram­trä­dan­de.

ESC ska va­ra fritt från po­li­tik, men när Ryss­land gick vi­da­re från tors­da­gens se­mi­fi­nal bu­a­des de­ras ar­tis­ter ut av publi­ken. En av de tre pro­gram­le­dar­na, skå­de­spe­la­ren Pi­lou As­bæk, stop­pa­des av ar­ran­gö­ren från att bä­ra regn­bågsklä­der som en mar­ke­ring mot ho­mo­fo­bi och ra­sism.

– Jag får in­te va­ra po­li­tisk ef­tersom öst­ra Eu­ro­pa är en så stor del av Eu­ro­vi­sion. De be­hö­ver chil­la ner jäv­ligt myc­ket, sä­ger Pi­lou As­bæk till The Gu­ar­di­an.

In­skränkt­het och för­do­mar har gjort att bi­drag och ar­tis­ter som stic­ker ut har svårt att vin­na ESC.

– EN GE­MEN­SAM NÄM­NA­RE bland ti­di­ga­re vin­na­re är att va­ra duk­tig men in­te stö­ra nå­gon. Det kan lå­ta li­te tra­giskt, men det är så det fun­kar när 26 län­der ska rös­ta, sä­ger GP:s Daniel Clae­son, som var på plats för att rap­por­te­ra på web­ben.

Hur det gick för Sanna Ni­el­sen var fort­fa­ran­de in­te klart när den här tid­ning­en gick i tryck. På www. gp.se kan du lä­sa allt om fi­nal­raff­let, hö­ra vin­na­rens ju­bel och se bil­der från nat­tens fest.

Bild: jaNERIK HENRIKSSON

STEN­SÄ­KER. Sanna Ni­el­sen gjor­de sitt bäs­ta fram­trä­dan­de när det väl gäll­de och sjöng Un­do med käns­la och ele­gans i fi­na­len. Ef­teråt skic­ka­de hon ett med­de­lan­de till tit­tar­na där hon skrev att hon ”ald­rig ha­de haft så ro­ligt på en scen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.