Pro­ble­ma­tisk hel­tids­rätt

Göteborgs-Posten - - LEDARE -

Ihel­gen gick so­ci­al­de­mo­kra­ter­nas par­ti­le­da­re ut i Sve­ri­ges ra­dio och lo­va­de rätt till hel­tid för al­la som job­bar in­om väl­fär­den om S får ma­jo­ri­tet i SKL, Sve­ri­ges kom­mu­ner och lands­ting.

Löfven på­pe­ka­de ock­så att rätt till hel­tid in­te med­för öka­de kost­na­der för of­fent­li­ga ar­bets­gi­va­re ut­an kan lö­sas ge­nom or­ga­ni­sa­to­ris­ka för­änd­ring­ar. Det är up­pen­bart att S-le­da­ren är helt omed­ve­ten om de ef­fek­ter en så­dan re­form får i prak­ti­ken.

Det är ba­ra att tit­ta på par­ti­ets skylt­föns­ter Gö­te­borg. I en GP-ar­ti­kel i för­ra veckan ut­ta­la­de sig en ano­nym un­der­skö­ters­ka om den si­tu­a­tion som upp­stått se­dan S-V-MP-ma­jo­ri­te­ten in­fört rätt till hel­tid in­om äldre­omsor­gen, ut­an att öka an­sla­gen (så kal­lad op­ti­me­rad be­man­ning): Vi skic­kas runt på oli­ka bo­en­den och de gam­la ser he­la ti­den nya an­sik­ten. Vi är tröt­ta och ut­ar­be­ta­de och de bo­en­de är otryg­ga. Det är allt­så det­ta Löv­fen lo­var. Mer stress och en stör­re otrygg­het för så­väl bru­ka­re som vård­per­so­nal.

Att de in­om den of­fent­li­ga sek­torn som vill ar­be­ta hel­tid i möj­li­gas­te mån skall er­bju­das en så­dan tjänst är en god prin­cip. Men den rätt till hel­tid till vil­ket pris som helst som So­ci­al­de­mo­kra­ter­na nu dri­ver gyn­nar in­te nå­gon. All­ra hår­dast ris­ke­rar des­sa oge­nom­tänk­ta löf­ten att slå mot gam­la och sju­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.