Fak­ta: Jon­se­reds herr­gård

Göteborgs-Posten - - NYHETER - FRIDA JOHANSON

Det går att föl­ja herr­går­dens histo­ria till­ba­ka till me­del­ti­den.

Se­dan 2004 har herr­går­den an­vänts av Göteborgs uni­ver­si­tet som ett ”in­tel­lek­tu­ellt cent­rum”.

Om­rå­det runt herr­går­den hål­ler på att ut­veck­las. I dag finns där förutom stall­bygg­na­den en för­fattar­bo­stad, café och växt­bu­tik, träd­går­dar och en li­ten scen. ett par tyd­li­ga punk­ter att job­ba med, in­te minst flad­der­mu­sen, sä­ger Par­til­les sam­hälls­bygg­nads­chef Jör­gen Her­mans­son.

Läns­sty­rel­sen skri­ver att det finns upp­gif­ter om att frid­lys­ta flad­der­möss som in­te får stö­ras hål­ler till i stall­bygg­na­den. I ytt­ran­det står det ock­så att det är

”... vi har fått ett par tyd­li­ga punk­ter att job­ba med, in­te minst flad­der­mu­sen”

JöR­GEN HER­MANS­SON sam­hälls­bygg­nads­chef, Par­til­le olämp­ligt att bred­da vägen upp till Jon­se­reds herr­gård på grund av bi­o­top­skyd­da­de sten­mu­rar och ekar. KOM­MU­NEN HAR NU be­ställt en flad­der­mus­ut­red­ning och en tra­fik­ut­red­ning för att tit­ta när­ma­re på de sa­ker­na.

– Ären­dets hand­läg­ga­re Inge­mar Braathen gör be­döm­ning­en att man in­te ut­går från plat­sens för­ut­sätt­ning­ar. Om kom­mu­nen vi­sar upp ett an­nat för­slag som in­te in­ne­bär samma ska­da får man be­dö­ma det för­sla­get, sä­ger Ro­ger Lind på läns­sty­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.