”Rent ge­ne­rellt i al­la län­der kla­rar sig sko­lor bätt­re som har hög­re krav på di­sci­plin”

Göteborgs-Posten - - UtTLAND -

MI­CHAEL DA­VID­SON Skol­chef på OECD:s hög­kvar­ter

– Det mås­te in­ne­bä­ra att fri­het är vik­ti­ga­re för ele­ver­na än ut­bild­ning. I Ki­na sä­ger vi att ett barns främs­ta upp­gift är att lä­ra sig. Om de tyc­ker att det är vik­ti­ga­re att le­ka än att stu­de­ra bör vi va­ra oro­a­de för de­ras fram­tid, sä­ger han.

In­för som­mar­lo­vet sätts nu be­tyg MåNGA HA­DE TE­O­RI­ER om var­för, men ing­en kun­de sva­ra sä­kert. Ut­bild­nings­mi­nis­ter Jan Björ­klund till­sat­te en ut­red­ning om det i grund och bot­ten hand­la­de om bris­ten på ord­ning och re­da. Blic­kar­na vän­des mot top­pen och två ki­ne­sis­ka re­gi­o­ner: Shang­hai ham­na­de högst, Hong­kong på tred­je plats.

Mi­chael Da­vid­son, skol­chef på OECD:s hög­kvar­ter i Pa­ris, sä­ger till TT att det in­te går att dra någ­ra ge­ne­rel­la slut­sat­ser om det ki­ne­sis­ka skol­sy­ste­met, ef­tersom en­dast tre ki­ne­sis­ka stä­der och re­gi­o­ner är med i Pi­sa­mät­ning­ar­na. Men:

– Rent ge­ne­rellt i al­la län­der, in­te ba­ra i Shang­hai ut­an även i Sve­ri­ge, så kla­rar sig sko­lor bätt­re som har hög­re krav på di­sci­plin, sä­ger han.

Mi­chael Da­vid­son lyf­ter dock i förs­ta hand fram att ele­ver­nas bak­grund i Shang­hai och Hong­kong in­te fär­gar av sig på re­sul­ta­ten i en li­ka hög ut­sträck­ning som i många and­ra län­der. En för­kla­ring är att ki­ne­sis­ka lä­ra­re spor­ras till att job­ba med krång­li­ga skol­klas­ser för att ut­veck­la kom­pe­ten­sen. – GA­PET MEL­LAN SO­CI­ALT gyn­na­de och miss­gyn­na­de ele­ver är helt en­kelt in­te li­ka stort. Men det hand­lar in­te en­bart om att för­de­la duk­ti­ga lä­ra­re, ut­an ock­så om att ge lä­rar­na rätt kun­ska­per så att de kan gri­pa in ti­digt när en elev får svå­rig­he­ter, sä­ger han.

Lu Ziwen har en an­nan te­o­ri. En av an­led­ning­ar­na till att Sve­ri­ge ra­sar i in­ter­na­tio­nel­la rank­ning­ar kan va­ra att svens­ka fa­mil­jer är va­na vid hög lev­nads­stan­dard och in­te är till­räck­ligt mo­ti­ve­ra­de att ska­pa en bätt­re till­va­ra än vad de re­dan har, spe­ku­le­rar han.

– Sve­ri­ge är känt för sin so­ci­a­la väl­färd. Så bar­nen kanske in­te är så mo­ti­ve­ra­de att käm­pa för att få det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.