”Jag vet att det är många som iso­le­rar sig för språ­ket skull men jag var så­pass ny­fi­ken på det som hän­der runt om­kring mig”

Göteborgs-Posten - - NAMN -

och frå­ga­de om de ha­de nå­got städ­jobb. Det ha­de de och hon bör­ja­de stä­da på kvälls­tid. Någ­ra år se­na­re ha­de hon fått jobb på skol­kö­ket i Angereds in­du­stri­by.

– Vi ha­de ett vux­en­gym­na­si­um som kom och åt där dag­li­gen och jag träf­fa­de en finsk lä­ra­re som bör­ja­de pra­ta med mig om att jag bor­de fort­sät­ta att lä­sa på gym­na­si­et. Jag gjor­de det och då öpp­na­de sig has­tigt en helt an­nan värld. Jag kun­de pra­ta med and­ra än fin­län­da­re och bör­ja­de för­stå sam­häl­let på ett helt nytt sätt. HON FORT­SAT­TE SE­DAN till so­ci­al­hög­sko­lan och ut­bil­da­de sig till so­ci­o­nom. Där­ef­ter job­ba­de hon in­om för­sko­lan och sko­lan med

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.