Vad har hänt med Aza­le­a­da­len?

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD DEBATT - Lars Karls­son Sten Ce­derquist

Gick i dag på pro­me­nad i Slotts­sko­gen och styr­de ste­gen till Aza­le­a­da­len med stor för­vän­tan. Vad har hänt där? Det är många år se­dan jag var i just Aza­le­a­da­len som då var en blomst­ran­de skön­het. I dag var de all­ra fles­ta bus­kar an­ting­en hel- el­ler halv­dö­da. Det var be­dröv­ligt att se.

He­la da­len är en mi­sär tyc­ker jag Vad be­ror det­ta på? tryc­ken av kän­da per­so­ner ni har, sak­nar jag ett själv­klart namn: Har­ry Persson!

Pi­a­nis­ten som i många, många år un­der­hål­lit mas­sor av män­ni­skor och är fort­fa­ran­de verk­sam vid fyll­da 90! Vill gär­na att an­sva­ri­ga på Li­se­berg ger mig ett en­da god­tag­bart skäl till att Har­ry Pers­sons handav­tryck in­te finns än­nu.

Ha­de Har­ry va­rit verk­sam i Stock­holm ha­de det sä­kert fun­nits en sta­ty av ho­nom där. Det är en gå­ta och när­mast en skan­dal att hans handav­tryck än­nu in­te finns på Li­se­berg! Det bor­de ni änd­ra på in­nan det är för sent och se till att det blir gjort nu in­för kom­man­de som­mar­sä­song! Hop­pas verk­li­gen det blir av!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.