Ett an­grepp på den svens­ka mo­del­len

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD DEBATT - WLOO *HUW *HORWWH OHGDUH Tomas Emanuelsso­n Gert Ge­lot­te

Gert Ge­lot­te vill att Sve­ri­ge ska in­fö­ra mi­ni­mi­lö­ner för att mot­ver­ka lö­ne­dump­ning.

REPLIK Men det finns ett pro­blem med re­so­ne­mang­et. För skul­le vi lag­stif­ta om en mi­ni­mi­lön så ur­hol­kas den svens­ka mo­del­len där ar­bets­mark­na­dens par­ter ge­men­samt för­hand­lar fram reg­ler och lö­ner.

Glöm in­te att det är den fack­li­ga rö­rel­sen som dri­vit ige­nom för­bätt­ring­ar som a-kas­san, kor­ta­re ar­bets­ti­der och en re­gle­ring av lö­ne­sätt­ning­en. För att in­te ta­la om al­la bransch­spe­ci­fi­ka över­ens­kom­mel­ser som finns i kol­lek­tivav­ta­len om allt från OB-tillägg till för­stärkt skydd vid sjuk­dom.

Där­för är det vik­tigt att vär­na om den svens­ka mo­del­len i stäl­let för att tvinga fram en mi­ni­mi­lön, som i många län­der dess­utom är oskä­ligt låg och

helt omöj­lig att le­va på.

ord­fö­ran­de Bygg­nads Väst

SVAR: Tomas Emanuelsso­n bort­ser från att jag för­or­dar den fins­ka mo­del­len. Där för­hand­lar par­ter­na, som i Sve­ri­ge, om kol­lek­tivav­tal. När av­tal in­gåtts all­mängil­tig­för­kla­ras av­ta­lets mi­ni­mi­lön. Där­med blir det olag­ligt att be­ta­la un­der den­na ni­vå. Med den svens­ka mo­del­len är det lag­ligt att be­ta­la hur låg lön som helst. Fins­ka LO tyc­ker all­mängil­tig­för­kla­ring­en är bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.