Stol­lig­he­ten har hi­sto­ris­ka röt­ter

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD DEBATT - WLOO .HQW )RUV«Q

Det är lätt att in­stäm­ma i Kent Forséns kri­tik av ”EU:s flytt­ka­ru­sell”, par­la­men­tets tolv sam­man­trä­den per år i Stras­bourg. Hur kan ett så­dant kost­samt oför­nuft få rå­da?

KOM­MEN­TAR

Jag tror för­kla­ring­en finns, som så of­ta, i histo­ri­en. Den tyd­li­gas­te ut­gångs­punk­ten i det här fal­let är del­ning­en av Karl den sto­res ri­ke i tre de­lar ge­nom för­dra­get i Ver­dun 843. Den öst­ra de­len blev så små­ning­om Tyskland,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.