Erics­son får be­ta­la mil­jonska­de­stånd

Göteborgs-Posten - - EKONOMI & POLITIK -

STOCK­HOLM: Nyligen fäll­de Ita­li­ens högs­ta dom­stol sin dom i ett lång­dra­get mål mot Erics­son. Må­let gäl­ler en Erics­so­nan­ställd som av­led av hjärt­at­tack på sitt jobb i Ita­li­en 1997.

Re­dan 2011 slog dom­sto­len fast att man­nens död be­rod­de på ar­bets­re­la­te­rad stress och att den svens­ka IT-jät­ten skul­le be­ta­la ska­de­stånd till man­nens fa­milj. Erics­son över­kla­ga­de do­men, men tving­as nu be­ta­la mot­sva­ran­de åt­ta mil­jo­ner kro­nor i ska­de­stånd, skri­ver Af­ton­bla­det. (TT)

KU vill ut­re­da om gransk­nings­tvång

STOCK­HOLM: Kon­sti­tu­tions­ut­skot­tet (KU) vill ut­re­da om de i fram­ti­den ska kun­na tvinga per­so­ner som är kal­la­de till gransk­ning att in­fin­na sig, skri­ver af­ton­bla­det.se.

Det­ta ef­ter att ti­di­ga­re nä­rings­mi­nis­tern Maud Olofs­son, i köl­vatt­net av Nu­on­af­fä­ren, sagt nej till att bli ut­frå­gad av ut­skot­tet.

– Det är en sak vi dis­ku­te­rar. Bland an­nat vill vi se över hur det fun­ge­rar i and­ra län­der, sä­ger Pe­ter Eriks­son (MP), till tid­ning­en.

Se­dan 1987 har över 400 per­so­ner kal­lats till gransk­ning. (TT)

FP vill skär­pa djur­skyd­det i Eu­ro­pa

STOCK­HOLM: Djur­skyd­det i Eu­ro­pa hål­ler in­te måt­tet, an­ser Folk­par­ti­et och tar upp olag­lig ku­pe­ring­en av grissvan­sar som ex­em­pel. Nu vill par­ti­et in­fö­ra en eu­ro­pe­isk djur­skydds­in­spek­tion.

”Kon­trol­ler­na mås­te bli fler och fun­ge­ra bätt­re, ti­den från var­ning till rätts­lig pröv­ning mås­te bli kor­ta­re och an­vänd­ning­en av an­ti­bi­o­ti­ka i djur­håll­ning­en mås­te mins­ka”, skri­ver Folk­par­ti­et i ett press­med­de­lan­de.

FP fö­re­språ­kar ock­så att djur­skydds­in­sti­tu­tio­ner i oli­ka län­der ska sam­ord­nas i ett nät­verk. (TT)

Ikea ska sko sig på su­lor

STOCK­HOLM : AP-fon­der­na får högt be­tyg i en ut­vär­de­ring som re­ge­ring­en gjort. Av­kast­ning­en för­hind­ra­de i fjol ett un­der­skott i in­komst­pen­sions­sy­ste­met.

Det med­för­de att re­ge­ring­en slapp gå än­nu en holm­gång med pen­sio­nä­rer­na om den så kal­la­de pen­sions­brom­sen, skri­ver Da­gens in­du­stri.

Jäm­fört med fle­ra pen­sions­för­val­ta­re fal­ler AP-fon­der­nas re­sul­tat ock­så väl ut en­ligt gransk­ning­en, som till stort del ut­förts av kon­sult­by­rån McKin­sey.

Re­ge­ring­en vill dock för­änd­ra bå­de för­valt­ning och styr­ning för att öka kost­nads­ef­fek­ti­vi­te­ten. (TT) STOCK­HOLM: På fond­mark­na­den har två asi­a­tis­ka jät­tar gått åt helt oli­ka håll i år. Kina­fon­der har bac­kat kraf­tigt, me­dan In­di­en­fon­der sti­git. Men po­ten­ti­al finns i bå­da län­der­na, en­ligt ex­pert. Kina­fon­der har bac­kat med över nio pro­cent i år.

– Att den ki­ne­sis­ka till­växt­tak­ten kom­mer att av­ta när det sker en om­ställ­ning från en ex­port­dri­ven till en mer kon­sum­tions­dri­ven eko­no­mi vet vi. Men till­väx­ten har pe­ri­od­vis fal­lit mer än vän­tat, sä­ger Ste­fan Blomé, för­sälj­nings­an­sva­rig på fond­bo­la­get Fi­de­li­ty.

I In­di­en är bil­den den om­vän­da. Där har fon­der­na i stäl­let sti­git drygt nio pro­cent, ef­ter fle­ra år med usel ut­veck­ling. (TT) STOCK­HOLM: Risk­ka­pi­tal­bo­la­get In­ter Ikea In­vest­ments går in som 50-pro­cen­ti­ga äga­re i sko­till­be­hörs­fö­re­ta­get Brunngård, skri­ver Da­gens In­du­stri.

Det Borås­ba­se­ra­de fö­re­ta­get säl­jer pro­duk­ter som su­lor, brod­dar och sko­put­sat­ti­ral­jer till bland an­nat Sta­di­um, Ju­la och Clas Ohl­son. Brunngård om­sat­te 125 mil­jo­ner un­der det se­nas­te rä­ken­skaps­å­ret och har 25 an­ställ­da. Vad no­tan för kö­pet lan­da­de på vill ing­en av par­ter­na av­slö­ja. (TT)

Högt re­ge­rings­be­tyg för AP-fon­der­na

Till­väx­tjät­tar har ut­veck­lats oli­ka

Os­bor­ne re­do för hår­da för­hand­ling­ar

LON­DON: Stor­bri­tan­ni­en är re­do för ”hår­da för­hand­ling­ar” med ame­ri­kans­ka Pfi­zer an­gå­en­de de­ras för­sök att kö­pa Ast­ra Ze­neca. Det sa­de den brit­tis­ke fi­nans­mi­nis­tern Ge­or­ge Os­bor­ne i en ra­di­o­in­ter­vju med BBC i hel­gen.

Han be­to­na­de att de mås­te se till att Pfi­zer hål­ler spe­ci­fi­ka löf­ten om att ar­be­ten och till­verk­ning ska stan­na i lan­det.

Pzi­fer, vars se­nas­te bud av­vi­sa­des, har bland an­nat lo­vat att en fem­te­del av de­ras fors­ka­re ska sta­tio­ne­ras i Stor­bri­tan­ni­en om af­fä­ren går ige­nom. (TT-Reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.