”Mål i ba­ken ef­ter åt­ta se­kun­der, vi lig­ger un­der med 1–3 och vi spe­la­de in­te bra, men vi kom bra i tred­je och vil­le verk­li­gen gå för det här”

Göteborgs-Posten - - SPORTEN - GÖ­RAN SUNDBERG

PER MÅRTS vil­ket gav pro­blem i egen zon. Mot Dan­mark i 3–0-se­gern i lör­dags såg det sten­sä­kert ut, men när kva­li­te­ten på mot­stån­det blev hög­re ha­de svens­kar­na svårt att hål­la bort mot­stån­dar­na från mål.

– Många var ble­ka om no­sen och mås­te kun­na spe­la bätt­re. Det är många som gör si­na förs­ta VM­mat­cher. Det finns en viss för­sik­tig­het, och då blir man in­te bra, sa­de Pär Mårts till TV12. UN­DAN­TA­GET VAR FÖRS­TA­KED­JAN med Oscar Möl­ler, Mi­kael Backlund och Jo­a­kim Lind­ström. Backlund blev två­måls­skytt i VM-pre­miä­ren, nu var det Möl­lers tur. Han gjor­de 1–1-må­let på en re­tur fram­för mål i förs­ta pe­ri­o­den och prick­sköt 2–3 för­bi för­re Fär­je­stads­mål­vak­ten Alexander Salak i nu­me­rärt över­läge i and­ra pe­ri­o­den.

De höll Sve­ri­ge kvar i mat­chen. Tjec­ki­en gjor­de sitt and­ra mål i slu­tet av förs­ta pe­ri­o­den ge­nom Ji­ri Hud­ler i po­wer­play och se­dan styr­de Martin Za­to­vic in 3–1 se­dan han vun­nit kam­pen fram­för det svens­ka må­let mot Erik Gustafs­son.

Men se­dan klev Jo­a­kim Lind­ström fram och fix­a­de vins­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.