Rått och opo­le­rat

In­du­stristi­len har gått från trend­stil till en klas­sisk in­red­ning att räk­na med, myc­ket tack va­re att den är prak­tisk och håll­bar. Li­na Kjell­vertz på vin­ta­ge­bu­ti­ken Du­sty De­co vet hur man ska­par den rät­ta in­du­stri­käns­lan.

Göteborgs-Posten - - BOSTAD - HE­LE­NA KAA­SIK/TT he­le­na.kaa­sik@tt.se

In­du­stristi­len, verk­stads­nostal­gi el­ler ruf­fig shab­by chic – kärt barn har många namn. Men det som ut­mär­ker sti­len som vi kom­mit att äls­ka är den råa och opo­le­ra­de ytan där ma­te­ri­al som me­tall, lä­der och pa­ti­ne­rat trä blan­das till en skön mix mot en ne­u­tral bak­grund, gär­na i vitt.

– In­du­stristi­len ska­par en schysst kon­trast. I ett ty­piskt svenskt ljust och fräscht hem bi­drar de gam­la och na­tur­ligt slit­na in­red­nings­pry­lar­na med själ. En in­du­stri­lam­pa tar ud­den av Ho­wardsof­fan och kud­dar­na från Svenskt Tenn, sä­ger Li­na Kjell­vertz som till­sam­mans med sin man Edin Kjell­vertz dri­ver bu­ti­ken Du­sty De­co i Stock­holm.

In­led­nings­vis var gam­la in­du­stripry­lar från USA ba­sen i Du­sty De­cos sor­ti­ment, men i dag har de fått säll­skap av äld­re ob­jekt från al­la möj­li­ga län­der som bå­da gil­lar.

– In­du­stristi­len är lätt att ta till sig ef­tersom den be­står av for­mer som man kän­ner igen och som känns tid­lö­sa, sä­ger Li­na Kjell­vertz. DET HAND­LAR OCK­Så MYC­KET OM nostal­gi. När tren­den ha­de sin form­topp var ti­der­na tuf­fa och un­der så­da­na pe­ri­o­der har vi en ten­dens att blic­ka till­ba­ka mot sa­ker med hög igen­kän­nings­fak­tor som ska­par trygg­het.

Men sti­len är att räk­na med även i fram­ti­den. En av an­led­ning­ar­na till det är att det är en ex­tremt prak­tisk in­red­ning; verk­tyg och möb­ler gjor­da för 1940- och 1950-ta­lets in­du­stri är i prin­cip out­slit­li­ga. Det finns ock­så myc­ket be­va­rat så möb­ler och in­red­nings­före­mål är re­la­tivt enk­la att få tag på.

– Dess­utom har sti­len bli­vit mer kom­mer­si­ell i dag. Den bre­da mas­san kan en­kelt hit­ta al­ter­na­tiv till de be­gag­na­de pry­lar­na i ny­pro­du­ce­rad form bå­de hos de sto­ra va­ru­hu­sen och från fö­re­tag som House Doctor och Bloo­ming­vil­le. In­du­stristi­len har kom­mit att bli en na­tur­lig del av in­red­ning, be­rät­tar Li­na Kjell­vertz.

Det in­ne­bär att även de som skyr ol­ja och smuts, och som in­te brin­ner för vin­tage, kan få tag på fö­re­mål med pa­ti­ne­rad käns­la.

All­ra bäst pas­sar den här sti­len i loft­mil­jö­er med te­gel­väg­gar el­ler i gam­la om­bygg­da in­du­stri­lo­ka­ler. Den som är lyck­lig nog att kom­ma över ett så­dant hem be­hö­ver in­te ad­de­ra myc­ket för att ska­pa sti­len. För oss and­ra gäl­ler att an­ting­en renod­la in­du­stristi­len oav­sett om­giv­ning, el­ler så kan man an­vän­da ele­ment ur den som en kryd­da i allt från ro­man­tis­ka till mo­der­na mil­jö­er. EN AN­NAN FöR­DEL MED IN­DU­STRISTI­LEN är att det in­te finns någ­ra reg­ler. Ma­te­ri­a­len kan kom­bi­ne­ras i prin­cip hur som helst och an­vän­das till oli­ka än­da­mål. En kloc­ka är in­te ba­ra en kloc­ka, ut­an kan ock­så ses som en prakt­full väggde­ko­ra­tion och ett gam­malt plåt­skåp kan gö­ras om till ett bord. Ma­te­ri­al­bland­ning­ar för­stär­ker rätt käns­la.

Att man kan åter­an­vän­da sa­ker och för­vand­la dem till nå­got nytt har länge va­rit en trend och fun­ge­rar ex­tra bra in­om in­du­stri­te­mat. Att det är en stil som loc­kar bå­de kvin­nor och män gör den ock­så po­pu­lär. Änt­li­gen kan par in­re­da till­sam­mans ut­an att be­hö­va kom­pro­mis­sa.

– Det är en en­kel och re­jäl in­red­nings­stil som svens­kar­na ver­kar gil­la, kon­sta­te­rar Li­na Kjell­vertz.

Bild: dU­STY dE­CO

Bild: åH­LÉNS

Bild: aN­dERS BEIER

Bild: åH­LÉNS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.