Vad gö­ra med fukt i grun­den?

Göteborgs-Posten - - BOSTAD -

Jag bor i ett hus som är byggt på 1890-ta­let med en gam­mal­dags sten­grund, cir­ka 1 me­ter un­der re­spek­ti­ve 0,8 me­ter över mar­kni­vån. För att mins­ka ris­ken för in­träng­an­de vat­ten i käl­la­ren är grun­den pla­ce­rad i/på en sand­bank vil­ken dess­utom är upp­höjd gente­mot om­gi­van­de gräs­mat­tor. Med de sto­ra ne­der­börds­mäng­der vi får nu­för­ti­den un­der hös­ten och vin­tern blir om­gi­van­de gräs­mat­tor mät­ta­de av allt vat­ten. Trots att det finns ett di­ke fram­för hu­set och trots att stup­rö­ren är kopp­la­de till ett rör som le­der tak­vatt­net di­rekt till di­ket, trycks det ibland upp vat­ten i jord­käl­la­ren. Min tan­ke är att hö­ja mar­kni­vån i jord­käl­la­ren ca 0,3 me­ter (stå­höj­den är nu cir­ka 1,8 me­ter) för då tror jag in­te vatt­net kom­mer i da­gen. Min frå­ga är om jag ska fyl­la med lik­nan­de sand som det är nu el­ler om det finns nå­got lämp­li­ga­re ma­te­ri­al?

Has­se

Det är ju in­te rik­tigt bra att ha vat­ten i sten­grun­den. Man kanske bör tit­ta på möj­lig­he­ter att drä­ne­ra bort det­ta vat­ten. I och med att man fyl­ler på med 30 cen­ti­me­ter och in­te ser vatt­net, be­ty­der det­ta in­te att vatt­net är bor­ta, ut­an det finns där­un­der och kan förång­as än­då.

Har man inga pro­blem med fuk­ten i sten­grun­den, kan man fyl­la på med tvät­tad ma­ka­dam, som in­te ka­pi­lär­su­ger vat­ten på samma sätt. Det finns fö­re­tag som spru­tar in det­ta på ett smi­digt sätt om man in­te vill kär­ra in det. Man kan även läg­ga en ål­ders­be­stän­dig plast ovan­på det­ta, för­ut­satt att man in­te tram­par sön­der den­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.