”IFK vi­sa­de mod och driv på pla­nen”

MALIN JONSON OM BLÅ­VITTS SE­GER ÖVER ÖRE­BRO,

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 -

Upp­ställ­ning, in­ställ­ning, in­hop­pa­re vi­sa­de det med all tyd­lig­het. IFK Gö­te­borg ha­de in­te råd att krys­sa i den här mat­chen.

Mi­kael Sta­h­re bru­kar pra­ta om den gyl­le­ne ra­den, den ta­bell­rad som krävs för att vin­na ett SM­guld. 18–7–5 ser den upp­da­te­ra­de ra­den ut 2014, en­ligt Sta­h­re. In­för mö­tet med ha­de på åt­ta mat­cher re­dan sam­lat på sig fy­ra oav­gjor­da re­sul­tat. Ing­en be­höv­de sä­ga att IFK var tvung­et att vin­na i går, det räck­te att se spe­lar­nas mod och driv på pla­nen, Mi­kael Sta­h­res of­fen­si­va tan­kar på bän­ken och klubb­di­rek­tör löp­ning för att hig­h­fa­jva med ord­fö­ran­de

tryck­te in segermålet.

Ja­kob Johansson

när

Gö­te­borg

Öre­bro

IFK Martin Kurzwel­lys

Karl Jar­tun

DET EG­NA SPE­LET tog sto­ra steg un­der de 90 mi­nu­ter­na på

Det går att för­kla­ra med det nya spel­sy­ste­met. Sta­h­re har klippt av sä­ker­hets­bäl­tet på Ja­kob Johansson, som så länge han or­ka­de gjor­de stor nyt­ta i den of­fen­si­va rol­len i sam­spe­let med När fick bol­len på kan­ten i förs­ta halv­lek tog tre spe­la­re max­löp­ning­ar för att ta sig fram och fyl­la på. I så­da­na här mat­cher är det dess­utom lät­ta­re för att en­sam täc­ka ytor och vin­na boll de­fen­sivt, än att de­la den rol­len med Ja­kob Johansson. In­nan knä­ska­dan var Gustav bril­jant när han fick sty­ra det de­fen­si­va spe­let över stor yta.

Det går ock­så att för­kla­ra så en­kelt som med kva­li­tet. är en skick­li­ga­re fot­bolls­spe­la­re än al­la and­ra i IFK Gö­te­borg och med ho­nom på pla­nen ger det ett skick­li­ga­re lag.

Gam­la Ul­le­vi.

Ro­bin Sö­der.

Gustav Svensson

Mar­cus Sand­bergs nol­la på Gam­la Ul­le­vi sprack, men mål­vak­ten gjor­de på nytt en bra match och har va­rit sta­bil se­dan han fick chan­sen.

Emil Salo­mons­son

May Mahlan­gu

OCH DET äR väl där som det sto­ra frå­ge­teck­net för IFK Gö­te­borg 2014 fort­fa­ran­de le­ver kvar – har la­get nå­gon mål­gö­ra­re som är skick­lig nog? Ro­bin Sö­der är det in­te, men Sö­der är så myc­ket an­nat. Han till­för så myc­ket i an­falls­spe­let med sin smart­het och si­na löp­ning­ar att han för­tjä­nar en mål­gö­ra­re bred­vid sig som kan ut­nytt­ja det.

Nu fick Blåvitt trots en bra pre­sta­tion sli­ta för tre poäng, men an­nars vo­re de väl in­te Blåvitt. När

brän­de en straff för förs­ta gång­en se­dan sju­man­na­ti­den i och do­ma­re

hit­ta­de på nya reg­ler då Ro­bin Sö­der fri­spe­la­des, så pas­sa­de även Mi­kael Sta­h­re på att för­nya sig. Sta­h­re vi­sa­de mod när han byt­te in och Det lät in­te alls bra med Gustav Svens­sons väns­ter­knä, det ti­di­ga­re kors­bandso­pe­re­ra­de. Tra­sig me­nisk den här gång­en?

Lars­son

Martin Hansson

Gustav Eng­vall.

Ze­nith

Sam

Jo­el Al­lans­son

EN TAK­TISK FÖR­äND­RING där en djupled­slö­pan­de Gustav Eng­vall till­sam­mans med Ro­bin Sö­der tryck­te till­ba­ka Öre­bros back­lin­je yt­ter­li­ga­re li­te och öpp­na­de upp ytan fram­för för Ja­kob Johansson och May Mahlan­gu. En tak­tisk för­änd­ring som re­sul­te­ra­de sex mi­nu­ter se­na­re. EN TAK­TISK FÖR­äND­RING som tog IFK Gö­te­borg li­te när­ma­re den gyl­le­ne ra­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.