MÄS­TA­REN SJÄLV FÖR­VÅ­NAD

Overk­ligt, tyck­te Ra­vel­li om se­gern i Mäs­tar­nas mäs­ta­re

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 -

Årets vin­na­re i jäs­tar­nas mäs­ta­re är själv förv•na­dK – aet är helt sjukt! pkul­le jag ha läckt det här ha­de ing­en trott p• mig änd•, sä­ger Tho­mas oa­vel­liK Det var jämnt in i det sista mel­lan Tho­mas Ra­vel­li och Tom­my Sö­der­ström, som gjor­de upp om vins­ten i fem du­el­ler: fäktning, barr, ord­min­ne, jä­gar­sit­tan­de och spjut.

Tom­my Sö­der­ström var fa­vo­rit ef­ter att ha vi­sat fram­föt­ter­na ti­di­ga­re i pro­gram­met, me­dan Tho­mas Ra­vel­li har smu­git sig vi­da­re ge­nom att va­ra jämn.

I DEN ALL­RA

sista du­el­len, där de skul­le kas­ta spjut mot en mål­tav­la, var dock Tho­mas Ra­vel­li över­läg­sen. Själv be­skri­ver han det som att han näs­tan skäm­des.

– Jag tyck­te det var så pin­samt att jag vann när han var så myc­ket bätt­re på allt an­nat. Men han kun­de ju in­te kas­ta spjut, sä­ger Tho­mas Ra­vel­li.

När han till slut stod där med den sto­ra po­ka­len kom det li­te tå­rar.

– Det var en så­dan ut­om­kropps­lig käns­la, jag för­stod in­te att jag ha­de vun­nit. Det kän­des väl­digt overk­ligt, allt­så. Sam­ti­digt ha­de jag en käns­la av att det här in­te är rik­tigt rätt, Tom­my skul­le ju ha haft den. Det var fak­tiskt gans­ka am­bi­va­lent.

San­ning­en är att Tho­mas Ra­vel­li var jäm­na­re än al­la and­ra un­der pro­gram­se­ri­en. Även om han säl­lan gläns­te i täv­ling­ar­na så und­vek han sto­ra miss­tag, vil­ket fäll­de fle­ra fa­vo­ri­ter. I fi­nal­pro­gram­met kör­de Anna Lau­rell fast när hon skul­le rul­la ku­lor ner i ett hål och Tom­my Sö­der­ström miss­lyc­ka­des to­talt i spjut.

RA­VEL­LI? HAN BA­RA

tuf­fa­de på, me­dan mun­nen gick pre­cis he­la ti­den. Det gick så långt att bå­de Anna Lau­rell och Tom­my Sö­der­ström bad ho­nom va­ra tyst un­der oli­ka täv­lings­mo­ment.

cör förs­ta g•ng­en tog en gö­te­bor­ga­re hem vins­ten i jäs­tar­nas mäs­ta­reK Årets triv­sel­ge­ne­ral Tho­mas oa­vel­li gag har ba­ra gli­dit med och haft li­te tur med gre­nar­naK”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.