”Enig­he­ten när­mast öron­be­dö­van­de”

JÖR­GEN AP­PEL­GREN, PAR­TI­LE­DA­RE JU­NI­LIS­TAN,

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - EU-va­let 2014

Mo­de­ra­ter och So­ci­al­de­mo­kra­ter är li­ka som bär So­ci­al­de­mo­kra­ter­na pe­kar ut Mo­de­ra­ter­na som sin hu­vud­mot­stån­da­re i EU-va­let. Men i prak­ti­ken skil­jer sig in­te par­ti­er­na åt. Det vi­sar en ana­lys av samt­li­ga slut­om­röst­ning­ar i EU­par­la­men­tet un­der 2013, skri­ver bland and­ra Jör­gen Ap­pel­gren, par­ti­le­da­re Ju­ni­lis­tan.

När väl­jar­na går till va­lur­nor­na i sep­tem­ber av­gör de­ras rös­ter vem som ska få bil­da re­ge­ring – Al­li­an­sen el­ler de röd­grö­na. Ut­fal­let har stor be­ty­del­se och kom­mer att på­ver­ka Sve­ri­ges rikt­ning un­der de kom­man­de fy­ra åren.

I EU-va­let den 25 maj sak­nas där­e­mot samma po­li­tis­ka spän­ning. Till skill­nad från riks­da­gen där stri­den står mel­lan hö­ger och väns­ter är EU-par­la­men­tet en ut­präg­lad kom­pro­miss­ma­skin där enig­het över block­grän­ser­na ef­ter­strä­vas till var­je pris. Det ur­hol­kar för­sam­ling­ens tro­vär­dig­het och ska­dar de­mo­kra­tin.

)OHU GHEDWWDUWL­NODU RP (8 YDOHW ILQQV S§ JS VH Q\KHWHU GHEDWW

EU-sam­ar­be­tet vi­lar på tre in­sti­tu­tio­ner – kom­mis­sio­nen, rå­det och par­la­men­tet. Ef­tersom kom­mis­sio­nen är den en­da av de tre som har rätt att fö­re­slå ny lag­stift­ning kal­lar man den of­ta för mo­torn i EU. Med den ter­mi­no­lo­gin bör par­la­men­tet be­trak­tas som bräns­let.

Allt mer makt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.