”Vi har ta­git emot män på vår kli­nik som bli­vit ut­sat­ta för sex­u­el­la över­grepp som sked­de för väl­digt länge se­dan. Men det är först nu man har de­fi­ni­e­rat det som ett över­grepp.”

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

Våld­tag­na män får då­ligt stöd

STOCK­HOLM Vår­den sak­nar ru­ti­ner för att ta hand om män som ut­satts för sex­u­el­la över­grepp, vi­sar en gransk­ning som RFSU har gjort. Hälften av lands­ting­en kan in­te ga­ran­te­ra akut psy­ko­lo­gisk hjälp. I 8 av 21 län sak­nas kun­skap om vart en våld­ta­gen man ska vän­da sig, skri­ver RFSU:s ord­fö­ran­de Kristi­na Ljung­ros på DN De­batt.

En en­kät­stu­die från Lunds uni­ver­si­tet ti­di­ga­re i vår vi­sa­de att 17 pro­cent av män­nen mel­lan 18 och 29 år ha­de bli­vit ut­sat­ta för sex­u­el­la över­grepp. Bland kvin­nor är siff­ran 36 pro­cent.

– Vad vi vi­sar med den här un­der­sök­ning­en är att det finns väl­digt li­te kun­skap när det kom­mer till sex­u­el­la över­grepp mot män, sä­ger Kristi­na Ljung­ros.

Hon tror att or­sa­ker­na till okun­ska­pen be­ror på fle­ra fak­to­rer. En av dem är att bil­den av sex­u­el­la över­grepp of­ta är att en kvin­na blir ut­satt av en man. En an­nan att sex­u­el­la över­grepp mot män in­te häng­er ihop med bil­den av man­lig­het.

– Vi har ta­git emot män på vår kli­nik som bli­vit ut­sat­ta för sex­u­el­la över­grepp som sked­de för väl­digt länge se­dan. Men det är först nu man har de­fi­ni­e­rat det som ett över­grepp. JäM­STäLLD­HETS­MI­NIS­TER Maria Arn­holm (FP) tyc­ker att kom­mu­ner, lands­ting och stat mås­te ta ett ge­men­samt an­svar för att fort­sät­ta spri­da kun­ska­pen.

”Det­ta är ju ett smärt­samt tyd­ligt ex­em­pel på att vi fort­fa­ran­de in­te le­ver i ett jäm­ställt sam­häl­le, att vi fort­fa­ran­de har köns­ste­re­o­ty­per som gör att vi in­te tän­ker på att män ock­så kan va­ra de sva­ga, att män ock­så kan va­ra ut­sat­ta”, skri­ver hon i en kom­men­tar.

Kristi­na Ljung­ros tyc­ker att det är vik­tigt att för­sö­ka gö­ra den in­for­ma­tion man har i ämnet könsne­u­tral.

– Så att man ock­så som man kän­ner sig till­ta­lad, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.