FOLK HAR FÖR­DO­MAR OM VÅRT SOR­TI­MENT. VI SVA­RAR DEM MED EN HEL RE­STAU­RANG.

Göteborgs-Posten - - LEDARE -

Många tror in­te att hög kva­li­tet kan ha ett lågt pris. Där­för be­vi­sar vi det i verk­lig­he­ten. Un­der hös­ten 2013 öpp­na­de vi DILL, som kom att bli en av Stock­holms he­tas­te re­stau­rang­er. Nu ger vi oss ut på en tur­né i Sve­ri­ge för att ge fer män­ni­skor möj­lig­het att upp­täc­ka vår kva­li­tet. Med oss har vi stjärnkoc­ken Ang­e­la Hart­nett, som idag dri­ver fy­ra fram­gångs­ri­ka re­stau­rang­er i Lon­don. Un­der da­gar­na med Dill kom­mer hon att bju­da på en som­rig grill­me­ny där rå­va­ran står i cent­rum. Och pre­cis som ti­di­ga­re är al­la in­gre­di­en­ser från Lidl, såklart. Läs mer och bo­ka bord på dills­ve­ri­ge.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.