Stif­tel­ser grans­kas

Göteborgs-Posten - - LEDARE -

Göteborgs stad har be­ord­rat en ome­del­bar re­vi­sion av sta­dens al­la stif­tel­ser, som fram­kom i mån­da­gens tid­ning. Tills vi­da­re stop­pas al­la ut­be­tal­ning­ar.

Det är en dras­tisk men be­rät­ti­gad åt­gärd. Stif­tel­ser­na har länge levt ett liv bor­tan­för of­fent­lig­he­ten. På se­na­re år har oli­ka fel­ak­tig­he­ter upp­da­gats, som ar­vo­den till sty­rel­se­le­da­mö­ter i strid med stad­gar el­ler att peng­ar gått till tvek­sam­ma än­da­mål jäm­fört med det ur­sprung­li­ga syf­tet.

Bakom var­je stif­tel­se har fun­nits en god tan­ke om att hjäl­pa till för ett bätt­re sam­häl­le. Det är vik­tigt att de in­ten­tio­ner­na in­te fus­kas bort och att or­dent­li­ga re­gel­sy­stem sätts upp och fun­ge­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.