Fak­ta: Tren­der

Göteborgs-Posten - - NYHETER - KA­RIN FJAERVOLL

Kom­man­de tren­der en­ligt Svens­ka mo­de­rå­det: Skinn, stic­kat och päls. Klä­der med in­flu­en­ser från sport­värl­den.

Na­tur­to­ner och do­va ny­an­ser som bei­ge, ka­mel, pu­der­ro­sa, mint­grönt och syrén­li­la.

Rym­li­ga si­lut­ter och lö­sa, le­di­ga plagg.

Prak­tis­ka de­tal­jer och myc­ket fic­kor. HON BE­RÄT­TAR VI­DA­RE att många av de tren­der som föds i mo­debran­schen, i läng­den på­ver­kar and­ra bran­scher.

– Mo­det på­ver­kar till ex­em­pel i hög grad tek­nik­bran­schen, men även den tyng­re in­du­strin.

Marie Lars­son är kva­li­tets­an­sva­rig på My­ror­na och är på plats för att in­spi­re­ras av tren­der som är på in­gång.

– Det är jät­te­vik­tigt, vi job­bar myc­ket med att ploc­ka ut rätt sa­ker till bu­ti­ker­na och då mås­te vi ve­ta vad som gäl­ler, sä­ger hon. MAR­CUS ANDERSSON ÄR de­sig­ner på det Gö­te­borgs­ba­se­ra­de mär­ket El­vi­ne.

– Jag är här för att jag ar­be­tar med mode. Jag på­ver­kas såklart av tren­der men häm­tar he­la ti­den in­spi­ra­tion från ting i var­da­gen. Det är en del av mitt jobb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.