”Det är in­te en van­lig se­mester­tripp. Vi har pla­ne­rat det här i fle­ra år.”

Göteborgs-Posten - - UTLAND - NATHALIE BESÈR

IN­TE HEL­LER ho­tell­verk­sam­he­ten ver­kar se nå­gon ned­gång.

– Om an­ta­let dö­da blir dra­ma­tiskt hög­re tror jag att det kan bör­ja vi­sa sig i av­bok­ning­ar. Hit­tills har jag in­te märkt nå­gon skill­nad, sä­ger ho­tell-vd:n Faw­zi, som till­sam­mans

MOSTA­FA NAi­EM, pil­grim från Egyp­ten här i fle­ra år. Det fanns in­te en möj­lig­het att vi skul­le av­bo­ka resan, sä­ger Mosta­fa Nai­em, som stu­de­rar till in­gen­jör i Kai­ro, i te­le­fon till TT.

Han re­fe­re­rar till pil­grims­fär­der­na, där ha­jj är den sto­ra år­li­ga hög­tid som i år in­fal­ler i ok­to­ber och um­ra en mind­re va­ri­ant som mus­li­mer kan gö­ra när som helst. SAU­DIS­KA MYN­DIG­HE­TER HAR fått kri­tik för att de gör för li­te och nyligen fick hälso­mi­nis­tern spar­ken ut­an när­ma­re för­kla­ring. Folk­hälso­myn­dig­he­ten i Sve­ri­ge be­dö­mer att ris­ken att smit­tas är myc­ket li­ten, men att det är vik­tigt att va­ra med­ve­ten om sjuk­do­men och vad man kan gö­ra för att skyd­da sig.

– Vi har fle­ra gäs­ter från Sve­ri­ge in­bo­ka­de. Det vi ser är att många an­vän­der sig av mun­skydd när de är ute, sä­ger Faw­zi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.