Lo­van­de mu­si­ker

Göteborgs-Posten - - NAMN -

Kla­ri­net­tis­ten Gustav Wet­ter­brandt, Herr­ljunga och slag­ver­kar­na Benjamin Sand­berg, Vä­ners­borg, Astris Sö­fel­de, Gö­te­borg och Carl-Jo­han Wi­gan­der, Gö­te­borg har fått Vän­för­e­ning­en GWO:s sti­pen­di­um till ung, lo­van­de blås­mu­si­ker/slag­ver­ka­re i Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen för år 2014.

Mo­ti­ve­ring­ar­na är: Gustav Wet­ter­brandt vi­sar prov på långt dri­ven tek­nisk skick­lig­het och mu­si­ka­lisk mog­nad som är ovan­lig i hans ål­der. Att han dess­utom spe­lar Mo­zarts kla­ri­nett­kon­sert på ba­sett­kla­ri­nett gör att ju­ryn ser ho­nom som själv­skri­ven mot­ta­ga­re av ett av årets sti­pen­di­er.

De tre slag­ver­kar­na har vi­sat att de in­te ba­ra be­härs­kar den svå­ra kons­ten att spe­la ma­rim­ba, men gör det ock­så med fi­ness och mu­si­ka­li­tet. Att de ock­så vi­sar skick­lig­het och ryt­misk sä­ker­het på li­ten trum­ma och trum­set gör dem till vär­di­ga mot­ta­ga­re av årets sti­pen­di­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.