Vi vill fort­sät­ta ut­veck­la och för­bätt­ra sko­lan, vår­den och om­sor­gen. Men för oss hand­lar väl­färd om mer än så.

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD DEBATT -

till att i Göteborgs Stad tjä­nar kvin­nor 92 pro­cent av det som män­nen tjä­nar. Siff­ran för ri­ket är 88 pro­cent. Vi kom­mer ock­så att fort­sät­ta ar­be­ta för en bra ar­bets­mil­jö. Det är vi som sät­ter stopp för ut­las­ning­ar och ger rätt till hel­tids­an­ställ­ning­ar.

De­lad stad

Gö­te­borg har ut­veck­lats starkt, men vi har in­te nått än­da fram än. Del­vis är Gö­te­borg fort­fa­ran­de en de­lad stad, där vis­sa stads­de­lar är väl­må­en­de och and­ra dras med struk­tu­rell ar­bets­lös­het och säm­re folkhälsa. Till stor del be­ror det på att re­ge­ring­en fört en po­li­tik som sna­ra­re än att mins­ka ar­bets­lös­he­ten ökat skill­na­der­na i sam­häl­let. I stäl­let för att sat­sa på kom­pe­tens­hö­jan­de in­sat­ser som rus­tar ar­bets­lö­sa för att ta de jobb som finns el­ler kom­mer, har Mo­de­ra­ter­na fo­ku­se­rat på sänk­ta skat­ter och att sän­ka er­sätt­ning­ar­na i vå­ra ge­men­sam­ma för­säk­ring­ar så att det ska gö­ra ont att va­ra ar­bets­lös. Med över 400 000 ar­bets­lö­sa och 34 800 i Fas 3, är de­ras miss­lyc­kan­de to­talt.

Gö­te­borg be­hö­ver in­te mer av bor­ger­lig po­li­tik. Vi ser att gö­te­bor­gar­na är det mest vär­de­ful­la sta­den har. Där­för fö­re­slår vi fort­sat­ta och öka­de in­ve­ste­ring­ar för att Gö­te­borg ska ut­veck­las och bli än­nu bätt­re för fler. Vi kom­mer in­te att pri­o­ri­te­ra skat­te­sänk­ning­ar fram­för väl­fär­den. Vi vill fort­sät­ta ut­veck­la och för­bätt­ra sko­lan, vår­den och om­sor­gen. Men för oss hand­lar väl­färd om mer än så. Det hand­lar ock­så om att det finns lek­plat­ser för vå­ra barn att le­ka på, att det finns ett rikt ut­bud av bib­li­o­tek, kultur och mö­tes­plat­ser. He­la 92 pro­cent av gö­te­bor­gar­na är nöj­da med sin stad. Det vill vi byg­ga vi­da­re på, så att än­nu fler vill bo, ar­be­ta och stu­de­ra här i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.