Fak­ta: Knappt två vec­kor kvar

Göteborgs-Posten - - EKONOMI & POLITIK - GU­NIL­LA GRAHN-HINNFORS

Va­let till Eu­ro­pa­par­la­men­tet äger i Sve­ri­ge rum den 25 maj.

Sve­ri­ge har 20 re­pre­sen­tan­ter i Eu­ro­pa­par­la­men­tet.

S lis­ta top­pas av Ma­ri­ta Ulv­skog. Ol­le Ludvigsson från Gö­te­borg är num­mer två.

I går pre­sen­te­ra­des en opi­ni­ons­un­der­sök­ning från DN/Ip­sos in­för EU-va­let. Där fick S 30,7%, V 7,1%, MP 12,7%, Fi, 2,8%, Pi­rat­par­ti­et 1,3%, Ju­ni­lis­tan 0,5%, SD 5,7%, C 4,0%, FP 8,6%, KD 2,9%, M 22,8% och öv­ri­ga 0,8%.

2009 var det svens­ka val­del­ta­gan­det till Eu­ro­pa­par­la­men­tet 45,5 pro­cent.

På VERK­STADS­GOL­VET. Ste­fan Löfven var på ar­bets­plats­be­sök med IF Me­tall på Vol­vo

GÖ­TE­BORG HÄR ÄR NåG­RA av de frå­gor som kom in på gp.se och som Ste­fan Löfven sva­ra­de på:

Ja­kob Ste­in­stö: Jag und­rar hur job­ben blir fler för oss ung­do­mar när kostnaden att an­stäl­la oss unga Vad hän­der med det väst­svens­ka pa­ke­tet om det blir ett nej till träng­selskat­ten i Gö­te­borg? Och hur sto­ra klas­ser är egent­li­gen okej? GP-lä­sar­na ha­de många frå­gor när de chat­ta­de med Ste­fan Löfven (S). I går var Ste­fan Löfven i Gö­te­borg. Mel­lan Vol­vo­be­sö­ket och torg­mö­tet i Brunns­par­ken ha­de han ock­så li­te tid över att åka till GP:s re­dak­tion för att chat­ta med lä­sar­na. blir tre gång­er så hög om man är un­der 23år vil­ket jag är? Allt­så hur blir job­ben fler då? STE­FAN LöFVEN: Vi vet att det går att ska­pa många fler jobb för ung­do­mar till samma kost­nad - idag slängs myc­ket peng­ar bort på in­ef­fek­ti­va åt­gär­der. Vi sat­sar dess­utom på gym­na­si­e­ut­bild­ning för unga som in­te har ett ar­be­te, de­ras ar­bets­lös­het är idag ca 36%!

Jo­han: Var­för sva­ra du in­te på med vem du kom­mer att re­ge­ra ni kom­mer ju få kom­pro­mis­sa en hel del då kan du ju in­te lo­va allt det du sä­ger el­ler hur ? Jag tänk­te rös­ta på dig men du vill ju in­te sva­ra så jag får väl­ja ett an­nat par­ti

Ste­fan Löfven: Al­la par­ti­er i riks­da­gen mås­te hit­ta över­ens­kom­mel­ser med and­ra par­ti­er. Al­la par­ti­er går till val själ­va och ef­ter att väl-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.