Mil­jo­ner ska öka kon­kur­rens­kraft

Göteborgs-Posten - - EKONOMI & POLITIK -

Gö­TE­BORG : Ett samarbetsp­rojekt i Gö­te­borg för öp­pen in­no­va­tion får två mil­jo­ner kro­nor från den stat­li­ga för­valt­nings­myn­dig­he­ten Vin­no­va. Syf­tet med pro­jek­tet är att öka för­må­gan att mö­ta ny kon­kur­rens och kun­na an­pas­sa sig till för­änd­ra­de för­ut­sätt­ning­ar. Pro­jek­tet är ett sam­ar­be­te mel­lan Han­dels­hög­sko­lan vid GU, Ast­ra Ze­neca, Re­dox­is och Sahlgrensk­a Sci­ence Park.

Med sats­ning­en vill den stat­li­ga för­valt­nings­myn­dig­he­ten Vin­no­va bi­dra till ökad för­ny­el­se­för­må­ga och ut­veck­ling av nya or­ga­ni­sa­tions­for­mer in­om pri­vat och of­fent­lig sek­tor.

Fär­re ar­bets­lö­sa för­ra veckan

STOCK­HOLM: I slu­tet av för­ra veckan var 192 985 per­so­ner in­skriv­na som öp­pet ar­bets­lö­sa hos Ar­bets­för­med­ling­en. Det är 5 544 fär­re än veckan fö­re och 7 075 fär­re än samma vec­ka i fjol.

Sam­ti­digt del­tog 180 466 per­so­ner i pro­gram med ak­ti­vi­tets­stöd, 75 fär­re än veckan fö­re men 15 558 fär­re än i fjol.

Un­der veckan an­mäl­des 21 455 nya plat­ser till lan­dets ar­bets­för­med­ling­ar. Det är 7 115 fler jäm­fört med veckan fö­re och 8 409 fler än i fjol. (TT)

KU fäl­ler dom om Nu­on­af­fär

STOCK­HOLM: För­ra nä­rings­mi­nis­tern Maud Olofs­son (C) ris­ke­rar kri­tik för han­te­ring­en av Vat­ten­falls kri­ti­se­ra­de köp av Nu­on när kon­sti­tu­tions­ut­skot­tet (KU) i dag läg­ger fram sin år­li­ga gransk­ning av re­ge­ring­en. KU ver­kar kun­na enas om att när­va­ro­plikt för mi­nist­rar och ti­di­ga­re stats­råd ska ut­re­das, en di­rekt följd av att Olofs­son väg­ra­de att kom­ma till KU för att sva­ra på frå­gor om Nu­o­nä­ren­det.

Re­ge­ring­en får åter kri­tik för att in­te le­va upp till of­fent­lig­hets­prin­ci­pens krav på öp­pen­het och att snabbt läm­na ut hand­ling­ar. (TT)

För­tro­en­de­fall för ge­ne­ral­di­rek­tör

STOCK­HOLM: De an­ställ­das för­tro­en­de för För­säk­rings­kas­sans ge­ne­ral­di­rek­tör Dan Eliasson fal­ler kraf­tigt, en­ligt fack­för­bun­det ST:s nät­tid­ning Publikt. I en med­ar­be­taren­kät som ge­nom­för­des in­om För­säk­rings­kas­san i april ha­de ba­ra 26 pro­cent av de an­ställ­da för­tro­en­de för ge­ne­ral­di­rek­tö­ren. I en mot­sva­ran­de en­kät som gjor­des i no­vem­ber och de­cem­ber för­ra året var an­de­len 68 pro­cent.

En­kä­ten ge­nom­för­des strax ef­ter att en le­dan­de be­fatt­nings­ha­va­re fått av­gå ef­ter jävskri­tik och en an­nan hög chef läm­nat sitt jobb ef­ter att ha ef­ter­fors­kat käl­lan till av­slö­jan­det. (TT)

Stam­pen kan mins­ka ut­giv­ning

STOCK­HOLM: Tid­nings­kon­cer­nen Stam­pen över­vä­ger att sän­ka ut­giv­nings­fre­kven­sen på en del av si­na tidningar, en­ligt dn.se.

”Vi finns på 40 or­ter och det är klart att det kanske in­te är op­ti­malt att ha sju­da­gars­tid­ning på al­la”, sä­ger Stam­pens vd Martin Al­san­der till DN.

Stam­pen äger bland an­nat Göteborgs-Pos­ten och en rad and­ra dags­tid­ning­ar och gra­tis­tid­ning­ar. (TT)

Tvär­nit för Est­lands eko­no­mi

TA L L I N N: Est­lands eko­no­mi krymp­te med 1,9 pro­cent un­der förs­ta kvar­ta­let jäm­fört med samma kvar­tal ett år ti­di­ga­re. Det är förs­ta gång­en se­dan 2010 som BNP mins­kar i den bal­tis­ka eko­no­min.

Tvär­ni­ten kom­mer från en ovän­tat hård mot­vind för trans­port­sek­torn, fastighets­marknaden och ener­gi­sek­torn.

Est­lands fi­nans­de­par­te­ment upp­gav i april att de räk­nar med en till­växt på 2 pro­cent för helå­ret 2014. (TT-Reu­ters)

Alf Svensson syn­tes mest i me­dia

STOCK­HOLM: För de svens­ka EU-par­la­men­ta­ri­ker­na är det vik­tigt att sy­nas och hö­ras för att bil­da opi­ni­on. Den mat­chen vanns för­ra man­dat­pe­ri­o­den av KD:s Alf Svensson. I al­la fall om man räk­nar hur of­ta par­la­men­ta­ri­ker­nas namn nämns i ar­tik­lar på webb och i tidningar un­der åren 2009-2014. En­ligt me­di­e­a­na­lys­fö­re­ta­get Retri­e­vers mät­ning top­par po­li­ti­ker­ve­te­ra­nen Alf Svensson med 6 885 ar­tik­lar.

Tvåa kom­mer Folk­par­ti­ets Ma­rit Paul­sen och trea So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas Ma­ri­ta Ulv­skog.

Mesta dol­dis är mo­de­ra­ten Anna Ibri­sa­gic. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.