Blat­ter krä­ver livs­tids­av­stäng­ning

Göteborgs-Posten - - SPORTEN -

FOTBOLL: Mi­lans Ke­vin Con­stant blev i sön­dags den and­ra spe­la­ren på kort tid som ut­satts för en ba­na­n­at­tack. Nu krä­ver Sepp Blat­ter, ord­fö­ran­de i det In­ter­na­tio­nel­la fot­bolls­för­bun­det ( Fi­fa), kraft­tag mot ra­sis­men.

– Jag hop­pas att den som är an­sva­rig kom­mer att bli av­stängd från att gå på mat­cher för res­ten av li­vet, sä­ger Blat­ter till Sky Sport.

Ke­vin Con­stant fick ba­na­ner kas­ta­de mot sig i li­ga­mö­tet med Ata­lan­ta. Samma sak hän­de Da­ni Al­ves när Bar­ce­lo­na möt­te Vil­lar­re­al för två vec­kor se­dan. (TT-AFP) ISHOCKEY: Lin­kö­pings sport­chef Jo­han Hem­lin blir sport­chef för he­la hoc­key­li­gan SHL.

”Jag har va­rit sport­chef i LHC i tio år. Nu när jag har fått det här er­bju­dan­det, le­darsta­ber­na för A-la­get och bå­da J-la­gen är till­sat­ta, kon­traktslä­get är sta­bilt och då jag dess­utom va­rit med och ta­git LHC till två ra­ka se­mi­fi­na­ler så kän­ner jag att det lig­ger rätt i ti­den”, sä­ger Jo­han Hem­lin i ett press­med­de­lan­de från LHC.

LHC:s klubb­di­rek­tör Mi­ke Hel­ber sä­ger att klubben ska slut­fö­ra ett stra­te­gi­ar­be­te för hur den sports­li­ga or­ga­ni­sa­tio­nen ska se ut in­nan det blir ak­tu­ellt att er­sät­ta Hem­lin. (TT) FOTBOLL: Ef­ter yt­ter­li­ga­re en mind­re lyc­kad Pre­mie Le­a­gue- sä­song har Aston Vil­las äga­re Ran­dy Ler­ner fått nog och säl­jer klubben.

– Vil­la be­hö­ver gå vi­da­re och få ett nytt och starkt ägar­skap. Jag kän­ner i mitt hjär­ta att jag in­te läng­re kan gö­ra jobbet, sä­ger Ler­ner, som tog över klubben 2006. Pri­set vän­tas lig­ga mel­lan 1,6 och 2,2 mil­jar­der kro­nor. Aston Vil­la slutade på 15:e plats i li­gan, fem poäng ovan­för ned­flytt­nings­plats. (TT)

Lind­bäck ope­re­ras för hand­ska­dan

ALL­MÄNT: När den åt­ton­de veckan av rät­te­gång­en mot Oscar Pisto­ri­us in­led­des häv­da­de för­svars­vitt­net och psy­ki­a­tern Me­ryll Vors­ter att den 27-pa­ra­lym­pi­ern li­der av en ång­est­stör­ning och att det kan ha på­ver­kat hans hand­ling­ar när han sköt flick­vän­nen Re­e­va Ste­en­kamp till döds i hem­met.

– Om han var rädd att det var en in­kräk­ta­re på­ver­ka­de ång­est­stör­ning­en sä­ker­li­gen hur han re­a­ge­ra­de på räds­lan, sa­de Vors­ter.

Vitt­nes­må­let led­de till att åkla­ga­ren Ger­rie Nel kräv­de en 30 da­gar lång rätts­psy­ki­a­trisk un­der­sök­ning för att fast­stäl­la om stör­ning­en skul­le kun­na ha den ef­fekt på Pisto­ri­us sin­ne­still­stånd som Vors­ter häv­da­de.

För­sva­ret häv­dar att Pisto­ri­us upp­växt re­sul­te­rat i ett ma­niskt sä­ker­hets­in­tres­se och att hans mor – som sov med ett va­pen un­der kud­den – fått bar­nen att se om­giv­ning­en som hot­full. Vors­ter me­na­de att dub­belt be­nam­pu­te­ra­de Pisto­ri­us stör­ning kan ha upp­stått när hans för­äld­rar upp­ma­na­de ho­nom att va­ra ”nor­mal”. (TT-AFP)

Aston Vil­la till sa­lu

Hem­lin blir sport­chef i SHL

ISHOCKEY, V M: Upp­dra­get är att ta re­vansch för OS- fi­askot i Sotji. Ryss­land och Alexander Ovetjkin har i al­la fall bör­jat bra. Tred­je ra­ka se­gern i VM kom se­dan USA ut­klas­sats med 6–1.

Niko­laj Kul­jo­min och Ovetjkin gav Ryss­land en fly­gan­de start på straff in­för drygt 14 000 jub­lan­de fans i Minsk Are­na.

Där­ef­ter ra­sa­de det ame­ri­kans­ka för­sva­ret i and­ra pe­ri­o­den då rys­sar­na gjor­de fy­ra mål på sju skott. Vik­tor Ticho­nov gjor­de två av dem. För­lus­ten var USA:s förs­ta i VM. Ka­na­da kom till­ba­ka starkt ef­ter in­led­nings­choc­ken mot Frank­ri­ke. I går kom la­gets and­ra se­ger se­dan dess, 4–3 mot Tjec­ki­en. (TT)

Ryss­land kros­sa­de USA

SPEEDWAY: Speed­way­fö­ra­ren An­to­nio Lind­bäck mås­te ge­nom­gå en ope­ra­tion för sin båt­bens­frak­tur i han­den. In­di­a­ner­na- fö­ra­ren ris­ke­rar där­med att bli bor­ta yt­ter­li­ga­re en tid.

– Glap­pet i frak­tu­ren var för stort. Nu ska gip­set bort och Sop­hi­akli­ni­ken har be­ställt hem en spe­ci­al­skruv som ska dra ihop be­net, sä­ger In­di­a­ner­nas lag­le­da­re Daniel ”Dal­le” Andersson Bäck­ström till na.se.

Lind­bäck ska­da­de sig i Po­len för drygt en vec­ka se­dan. (TT)

”Ång­est fick Pisto­ri­us att skju­ta”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.