Fram­ti­den är ett di­gi­talt el­do­ra­do, fyllt av pry­lar och tek­nik som vi i dag knappt kan fö­re­stäl­la oss

Göteborgs-Posten - - KULTUR - MATTIAS HAG­BERG

ma­na­ge­ment­lit­te­ra­tu­ren an­nars helst und­vi­ker. Vad hän­der med vårt sam­häl­le, med vårt ar­bets­liv och med vår re­surs­för­del­ning om des­sa fram­tids­vi­sio­ner blir verk­lig­het? Vad hän­der om au­to­ma­ti­se­ring­en verk­li­gen går så långt som många nu tror? BO­KENS AND­RA HÄLFT är till stor del en kritisk upp­gö­rel­se med den förs­ta. Den tek­nis­ka ut­veck­ling­en må va­ra fan­tas­tisk, men den är in­te opro­ble­ma­tisk. Om ba­ra hälften av det som Bryn­jolfs­son och McA­fee be­skri­ver in­led­nings­vis blir verk­lig­het kom­mer det att be­ty­da en enorm för­skjut­ning av makt – från ar­be­te till ka­pi­tal.

Be­håll­ning­en av Bryn­jolfs­sons och McA­fe­es fram­ställ­ning är just att de halv­vägs in i boken vän­der på per­spek­ti­vet och släp­per in de där kri­tis­ka frå­gor­na. För om ar­bets­li­vet au­to­ma­ti­se­ras i så hög grad som Bryn­jolfs­son och McA­fee tror, kom­mer det ound­vik­li­gen att hän­da sa­ker. Ka­pi­ta­let, ägar­na av pro­duk­tions­med­len, kom­mer att stå star­ka­re än nå­gon­sin, EN­LIGT BRYN­JOLFS­SON och McA­fee kan vi re­dan i dag se kon­se­kven­ser­na av det­ta skif­te på ar­bets­mark­na­den. En­ligt de bå­da för­fat­tar­na är den sti­gan­de ar­bets­lös­he­ten och den till­ta­gan­de eko­no­mis­ka po­la­ri­se­ring­en ett di­rekt re­sul­tat av just au­to­ma­ti­se­ring.

Så långt blir The Se­cond Machi­ne Age en upp­ma­ning till mak­ta­na­lys och när­mast re­vo­lu­tio­när för­änd­ring. För som John May­nard Key­nes en gång på­pe­ka­de, och många ef­ter ho­nom, kan ökad pro­duk­ti­vi­tet och ökad au­to­ma­ti­se­ring in­ne­bä­ra nå­got gott. Då kan vi al­la se fram mot en tid av ökat väl­stånd och mer fri­tid. Men det krä­ver att mak­ten över ka­pi­ta­let för­de­las jämnt.

Ty­värr vå­gar Bryn­jolfs­son och McA­fee in­te fö­ra ana­ly­sen så långt. Mot slu­tet av boken kas­tar de ut den där objud­na sam­hälls­ve­ta­ren på ga­tan och låt­sas att allt än­då kom­mer att bli bra. Boken är trots allt skri­ven för den ame­ri­kans­ka mark­na­den, och den vill säl­lan ha en kritisk ana­lys av ka­pi­ta­lis­men el­ler mark­nads­e­ko­no­min.

Men det har in­te så stor be­ty­del­se. De all­var­li­ga frå­gor­na häng­er kvar. Fest­stäm­ning­en från bo­kens förs­ta del vill in­te rik­tigt åter­vän­da; för många vik­ti­ga pro­blem har bli­vit syn­li­ga. Där­för är The Se­cond Machi­ne Age en be­ty­del­se­full bok, be­ty­del­se­full ef­tersom den på en klar och en­kel sak­pro­sa lyf­ter en av fram­ti­dens vik­ti­gas­te frå­gor: Hur ska vi or­ga­ni­se­ra pro­duk­tio­nen, kon­sum­tio­nen och re­surs­för­del­ning­en i en tid av has­tig tek­nisk för­änd­ring?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.