Ett häl­so­samt rus i vår­gröns­kan

Mu­si­ken ekar ut över gräs­pla­nen ne­dan­för Björn­gårds­vil­lan. Tu­sen­tals lö­pa­re är mitt i upp­värm­ning­en in­för årets lopp. Fem kilo­me­ter ge­nom ett vår­grönt Slotts­sko­gen.

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - SOP­HIA NILS­SON

Över 11 000 del­ta­ga­re sam­la­des i går i Slotts­sko­gen. Kol­le­gor, vän­ner och en­sam­lö­pa­re. Tju­go mi­nu­ter in­nan start le­der Friskis & Svet­tis upp­värm­ning­en. Till to­ner av Beyon­ces Run the world och Don’t stop me know med Qu­een vi­bre­rar he­la Slotts­sko­gen av höga hopp.

Start­SKot­tEt går och förs­ta grup­pen spring­er i väg. Det är förs­ta året som lop­pet fak­tisk mä­ter ex­akt fem kilo­me­ter. Ti­di­ga­re år har det sak­nats 500 me­ter.

– Vi har fått läg­ga till pas­sa­ger där det är li­te sma­la­re, sä­ger Björn Mår­tens­son, täv­lings­le­da­re från IK Vi­king­en som ar­ran­ge­rar Vår­ru­set.

Först över mål­lin­jen var Sa­ra Eén, från Ak­ti­vi­tus sportsclub med en tid på 19.27. Men sär­skilt nöjd med den ti­den var hon in­te.

– Kan man stå upp har man sprung­it för lång­samt, sä­ger hon minuten ef­ter mål­gång.

En och an­nan man ha­de ock­så smu­git sig in i lop­pet, trots att det egent­li­gen ba­ra är kvin­nor som får del­ta

I van­li­ga fall äg­nar sig Sa­ra Eén nå­got tuf­fa­re lopp, trail­run­ning. Hon loc­kas mer av löp­ning i na­tu­ren.

– Ut­sik­ten, att det luk­tar na­tur. Jag be­hö­ver in­te nå­gon som står och he­jar på mig. En och an­nan man ha­de ock­så smu­git sig in i lop­pet. Trots att det egent­li­gen ba­ra är kvin­nor som får del­ta. ”Cin­dy” tog en för la­get.

– Min flick­väns lag var en per­son kort för att få en pick­nick­korg, så då fick jag stäl­la upp. Klän­ning­en är köpt sär­skilt för i dag. Kor­set­ten ock­så, sä­ger Mattias Stridh, som han egent­li­gen he­ter.

Vår­ru­set ar­ran­ge­ras för 26:e året i rad. Kvin­nor i al­la åld­rar kan springa, jog­ga el­ler pro­me­ne­ra de fem kilo­met­rar­na i ett fler­tal stä­der. Från Malmö i sö­der till Lu­leå i norr.

MITT PÅ GRÄS­PLA­NEN

satt Amanda Victorén och Ida Wi­e­del, 15 år gam­la och vi­la­de upp sig ef­ter lop­pet.

– Det är förs­ta gång­en jag sprang, vi har sett fram emot det jät­te­länge, sä­ger Amanda Victorén.

– Jag äls­kar att trä­na och med löp­ning ser man snab­ba re­sul­tat, sä­ger Ide Wi­e­del.

Många väl­jer att springa med si­na kol­le­gor och vän­ner. Men kom­pi­sar­na Eme­lie Lysberg och Lisa Eresund sprang på varand­ra ef­ter mål­gång, ove­tan­des om att den and­re sprung­it. Bå­de kom in­te på en tid runt 23 mi­nu­ter. Eme­lie Lysberg var nöjd men tyck­te att det var li­te trångt i ba­nan. Och det är hon in­te en­sam om.

– DE FÖRS­TA

tre kilo­met­rar­na fick man sick­sac­ka fram. Förs­ta kilo­me­ter­na fick man näs­tan gå. Man blev li­te arg, men det gav li­te ener­gi, sä­ger Lisa Eresund.

Ef­ter drygt en tim­ma bör­ja­de de sista start­grup­per­na gå i mål. Runt om i par­ken sit­ter grup­per av glada lö­pa­re med me­dal­jer runt hal­sen. Lop­pet är av­slu­tat men pick­nic­ken lär på­går nå­gon tim­me till.

031-62 40 00 sop­hia.nils­son@gp.se

gläD­JESKUtt. Eme­lie Lysberg och Lisa Eresund hop­par av gläd­je ef­ter att ha gått i mål.

Bild: FRIDA WIN­TER

Bild: FRIDA WIN­TER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.