VAR­VET EN HIT BLAND UNGA TJE­JER

– För mig är det själv­klart att springa, sä­ger Cla­ra Hen­ry, 20.

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - ERIC HIL­MERS­SON 031-62 40 52 eric.hil­mers­son@gp.se

Hon har gjort sig känd med eg­na pro­gram på Youtu­be och som pro­gram­le­da­re i Me­lo­di­festi­va­len. På lör­dag gör 20-åri­ga Cla­ra Hen­ry sitt förs­ta ”rik­ti­ga” Gö­te­borgsvarv ef­ter att ha sprung­it Lil­la Var­vet och Mel­lan­var­vet ti­di­ga­re år.

DÄR­MED ÄR HON en del av den rö­rel­se som är unga kvin­nors lö­pan­de. I ål­ders­grup­pen 21–25 år är tje­jer­na nu i ma­jo­ri­tet i Gö­te­borgsvar­vet. To­talt sett är män­nen fort­fa­ran­de fler – men det kan kom­ma att änd­ras. Och frå­gan är kanske in­te var­för så många tje­jer nu vill springa, ut­an var­för så få gjort det ti­di­ga­re.

– Svårt att sva­ra på. Men män har ju all­tid pri­o­ri­te­rats in­om sport så det är kanske in­te så kons­tigt. Själv har jag ald­rig tänkt på det, bå­da mi­na för­äld­rar har sprung­it så det känns själv­klart för mig, sä­ger Cla­ra Hen­ry.

I USA, DÄR just halv­ma­ra­ton bli­vit den över­läg­set mest po­pu­lä­ra for­men av mo­tions­lopp på se­na­re år, har kvin­nor­na re­dan ta­git över. För­ra året ge­nom­för­de 1,1 mil­jo­ner ame­ri­kans­ka kvin­nor lopp över just den di­stan­sen, vil­ket var 60 pro­cent av det to­ta­la del­ta­gan­det.

Och sy­nen på lång­lopp har för­änd­rats. Från nå­got som halv­gal­na män syss­la­de med till en ak­ti­vi­tet för ”van­ligt folk”. När Cla­ra Hen­ry tar sig till start­fål­lan på lör­dag gör hon det som en av 23 000 kvin­nor. Att jäm­fö­ra med blott 4 000 så sent som 1992.

Så hur är for­men?

– Jag vet fak­tiskt in­te. Jag har va­rit ute och rest och kom pre­cis hem här, så jag har in­te sprung­it på ett tag. Det blir spän­nan­de, sä­ger Cla­ra.

NÅ­GON ORO KÄN­NER hon dock in­te. Grund­fy­si­ken finns där. Och hon får säll­skap av ru­ti­ne­rat säll­skap.

– Jag kom­mer att springa med mam­ma. Hon har sprung­it Var­vet mas­sa gång­er och är en­vis. Bra på att här­da ut. Jag spring­er snab­ba­re, men bru­kar gå när jag är trött, hon hål­ler ett jäm­na­re tem­po.

CLA­RA HEN­RY.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.