16-åring­ens sista da­gar kart­läggs

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

HALMSTAD: I lör­dags hit­ta­des en 16-årig poj­ke död i en bäck i Halmstad. På hans sko­la har man nu an­ord­nat en min­nes­plats och al­la er­bjuds hjälp och stöd.

En fot­gäng­a­re hit­ta­de poj­ken i en bäck på mor­go­nen. Det fanns ska­dor på krop­pen, men in­led­nings­vis trod­de po­li­sen att det rör­de sig om en olycks­hän­del­se. Ef­ter iden­ti­fi­e­ring­en in­led­des en rad för­hör med när­stå­en­de, och se­dan dess har man bytt spår. Nu på­går en mordut­red­ning, men det finns in­te någ­ra miss­tan­kar mot nå­gon spe­ci­ell per­son, en­ligt po­lis­in­for­ma­tör Tom­my Ny­man. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.