Bis­ko­par upp­ma­nar till mil­jö­ar­be­te

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

STOCK­HOLM: Bis­ko­par­na i Svens­ka kyr­kan upp­ma­nar al­la – från si­na eg­na för­sam­ling­ar till fö­re­tag och po­li­ti­ker – att age­ra i kli­mat­frå­gan. I bis­kops­bre­vet upp­ma­nas till ex­em­pel för­sam­ling­ar­na till Mil­jö­di­plo­me­ring och svens­ka be­sluts­fat­ta­re att ver­ka för en höjd am­bi­tions­ni­vå i EU:s kli­mat­po­li­tik och att stöd­ja ut­veck­lings­län­der­nas kli­mat­ar­be­te. ”Kli­mat­för­änd­ring­en är san­no­likt den störs­ta ge­men­sam­ma ut­ma­ning­en som mänsk­lig­he­ten nå­gon­sin stått in­för”, skri­ver bis­ko­par­na i sitt brev som har for­men av en bok. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.