Vi­deo vi­sar upp de kid­nap­pa­de skol­flic­kor­na

Göteborgs-Posten - - UTLAND - JO­HAN­NES LE­DEL

I en ny vi­deo, där de kid­nap­pa­de skol­flic­kor­na i Ni­ge­ria på­stås vi­sas upp, öpp­nar Bo­ko Ha­rams le­da­re för ett fång­ut­byte. Sam­ti­digt kan nya upp­gif­ter om var flic­kor­na är ha upp­da­gats.

Flic­kor­na kom­mer in­te att fri­ges för­rän al­la med­lem­mar i Bo­ko Ha­ram släpps av ni­ge­ri­ans­ka myn­dig­he­ter, sä­ger terrorgrup­pens le­da­re Abu­ba­kar Shekau i en vi­deo.

EN­LIGT GRUP­PEN HAR flic­kor­na kon­ver­te­rat till islam och i vi­de­on vi­sas om­kring 130 flic­kor kläd­da i hi­jab och till sy­nes för­sjunk­na i bön. Någ­ra in­ter­vju­a­des och två sa­de att de var krist­na men ha­de kon­ver­te­rat.

223 av de 276 skol­flic­kor som kid­nap­pa­des den 14

En­ligt grup­pen har flic­kor­na kon­ver­te­rat till islam. I vi­de­on vi­sas runt 130 av dem upp kläd­da i hi­jab.

april i sta­den Chi­bok sak­nas fort­fa­ran­de och flic­kor­na i vi­de­on ska en­ligt Bo­ko Ha­ram va­ra en del av den för­svun­na grup­pen. TI­DI­GA­RE UN­DER DA­GEN sa­de gu­ver­nö­ren i del­sta­ten Bor­no till BBC att han ha­de in­for­ma­tion om var de kid­nap­pa­de skol­flic­kor­na kan be­fin­na sig, in­for­ma­tion som han ska ha läm­nat till mi­li­tä­ren.

Bort­fö­ran­det har väckt stor upp­märk­sam­het run­tom i värl­den, bland an­nat ge­nom kam­pan­jen #Bring­BackOur­Girls. Fle­ra län­der har er­bju­dit sin hjälp och vis­sa har skic­kat råd­gi­va­re till Ni­ge­ria, skri­ver Reu­ters.

På frå­gan om Ni­ge­ria skul­le av­vi­sa kra­vet på fri­släp­pan­det av Bo­ko Ha­ra­man­häng­a­re sva­ra­de in­ri­kesmi­nis­tern Ab­ba Mo­ro: – Själv­klart. Frå­gan hand­lar in­te en­ligt ho­nom om vil­ka krav Bo­ko Ha­ram har.

Bild: aP

BO­KO HA­RAMS LE­DA­RE. Abu­ba­kar Shekau ta­lar in i ka­me­ran i den se­nas­te vi­de­on från ex­tre­mist­rö­rel­sen, där de vi­sar upp 130 av de 276 flic­kor som kid­nap­pa­des den 5 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.