DET HÄN­DE DÅ

Göteborgs-Posten - - NAMN -

För 15 år se­dan, 2000, in­stal­le­ra­des Vla­di­mir Pu­tin som Ryss­lands pre­si­dent. Jelt­sin ha­de mer el­ler mind­re ut­sett Pu­tin och upp­ma­na­de ho­nom att ”va­ra rädd om Ryss­land” och påmin­de om att lan­det bli­vit en de­mo­kra­ti ”ut­an våld, ut­an re­vo­lu­tion och upp­ror”.

För 105 år se­dan, 1910, blev det ing­et tal från USA:s ex­pre­si­dent The­o­do­re Roo­se­velt till svens­kar­na vid en ban­kett på Hasselbacken vid Skan­sen. Roo­se­velt ha­de fått ont i hal­sen. Han ha­de un­der da­gen kom­mit på ett ex­klu­sivt be­sök till Stock­holm på sin Eu­ro­pa­tur­né och sett Nor­dis­ka mu­se­et, Bi­o­lo­gis­ka mu­se­et och Skan­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.